Mistrovská zkouška

Česká republika vytváří systém mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací. Mistrovská zkouška bude v ČR nejen oceněním řemeslníka za práci nejvyšší kvality, ale obnoví i funkci a prestiž Mistrů řemesel. Zavedením mistrovské zkoušky se naváže na přerušenou tradici, která po staletí úspěšně fungovala. Po 70 letech tak budou mít Češi, Moravané a Slezané znovu své mistry v oboru.

Za myšlenkou zrodu Mistra řemesla stojí především odborné cechy a řemeslné asociace sdružené při Hospodářské komoře ČR.

Co přinese mistrovská zkouška?

OblastVýhody
Veřejné zakázkyNejen cena, ale i kvalita odvedené práce. Zadavatelé veřejných zakázek, třeba obce, budou moct určit jako jednu z podmínek pro účast na zakázce, aby řemeslník byl držitelem mistrovské kvalifikace. Dodavatel, tedy mistr řemesla, tak získá konkurenční výhodu. Veřejnému zadavateli se zjednoduší zadávání zakázek, které bude cílenější.
Ochrana spotřebiteleZákazníci si budou moct vybírat mezi mistry v oboru, kteří budou mít státem garantovanou odpovídající kvalifikaci pro realizaci zakázky, budou realizovat nejnáročnější řešení a poskytovat služby „na klíč“. Spotřebitelé získají záruku nejvyšší kvality, ale i kvalitního reklamačního, záručního a pozáruční servisu. Dojde k omezení vícenákladů a nekvalitních rozpočtů realizace. Sníží se počet stížností u ČOI, ÚOHS a soudů a zlepší se kvalita dodávaných služeb a výrobků.
Vstup na zahraniční trhyČeští řemeslníci dnes nemohou svobodně zřizovat svoje živnosti v západních zemích EU (např. rakouskou nebo německou s.r.o.), kde je prakticky ve všech státech mistrovská zkouška podmínkou založení živnosti v klíčových řemeslech. Mistrovská zkouška tak nově umožní českým mistrům vstoupit na zahraniční trhy.
Završení profesní dráhyMistrovská zkouška bude v ČR nejen oceněním řemeslníka za nejkvalitnější práci. Čeští mistři získají novou vyšší kvalifikační úroveň, která je deklarována v naprosté většině zemí EU na úrovni 5 EQF. Výjimku tvoří mistrovská zkouška v Německu, Rakousku a Švýcarsku, kde mají mistři 6 EQF.
Odborníci ve školstvíDržitelům mistrovské kvalifikace a PK Instruktor praktického vyučování bude umožněno vyučovat na školách. Pomůžou tak vychovávat učně a předávat své zkušenosti mladým lidem v regionech, které dnes čelí kritickému nedostatku kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Školy budou navíc zapojené i do příprav a realizace samotné mistrovské zkoušky.
Prestiž řemeslaSpolečenské vnímání řemeslných povolání je dnes méně atraktivní, zvláště ze strany mladých lidí. Mistrovská zkouška a mistři pomůžou zlepšit pověst řemeslných učebních a studijních oborů a společenskou prestiž řemeslníků. Firmy zaměstnávající mistry nejenže získají výhodu u veřejných zakázek, ale budou také zárukou kvalitního servisu.
Vliv na zaměstnanostMistrovskou kvalifikaci je možné využít jako vhodný nástroj pro snižování nezaměstnanosti, neboť stát může uchazeče orientovat k vlastnímu podnikání. Může státu sloužit jako eliminace předčasných odchodů z trhu práce (např. v ohrožené skupině 55+). Mistři by u svého zaměstnavatele mohli být nejen tabulkově na vyšších pozicích, tzn. včetně nároku na vyšší mzdu, ale v případě propouštění bude zájem zaměstnavatele si spíše odborníky udržet.

Mistrovská zkouška bude ukotvena v zákoně. Přípravu, organizaci a provádění mistrovské zkoušky budou zajišťovat Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky.

Zároveň budou mít povinnost:

 • autorizovat profesní společenstva podílející se na přípravě, organizaci a provádění mistrovských zkoušek,
 • vydávat mistrovské listy,
 • vést a zveřejňovat evidenci autorizovaných profesních společenstev,
 • vést a zveřejňovat evidenci mistrovských kvalifikací
 • a evidenci držitelů mistrovského listu
 • a tyto informace poskytovat Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu zemědělství.

Novelu zákona o Hospodářské komoře a Agrární komoře vložilo do meziresortního připomínkového řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu 9. prosince 2019: návrh znění zákona, důvodová zpráva i RIA.

Co se bude zkoušet?

 • Komplexní návrh a zhotovení mistrovského díla, které bude představovat špičkovou dovednost v daném oboru a teoretické znalosti v daném oboru.
 • Teoretické znalosti v oboru, schopnost naplánovat a řídit komplexní zakázku.
 • Ekonomické, právní a personální znalosti spojené s fungováním firmy a s vedením podřízených.

Na čem se v současnosti pracuje?

 • standardy mistrovských kvalifikací,
 • společné rámce zadání zkoušek,
 • vzdělávací programy včetně učebních textů

Vykonat zkoušku bude moci člověk se střední úrovní vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení) minimálně s pěti lety praxe a kromě vytvoření mistrovského díla „rukama“ bude muset prokázat také schopnost připravit kompletní zakázku na klíč a znalosti v oboru, zároveň jak založit a vést firmu.

Popis zkoušky:

Mistrovská zkouška bude složena z několika částí (praktická, teoretická odborná, teoretická všeobecná), které mají za úkol ověřit kompetence z těchto oblastí:

 • vytvoření mistrovského díla (návrh, zhotovení)
 • řízení prací v rozsahu oboru (kompletní zakázka na klíč – plán, rozpočet, zadání práce atd.)
 • vedení zaměstnanců firmy

Řádný průběh zkoušky a důsledné ověření všech výše popsaných kompetencí jedince ze všech oblastí je zajištěno přítomností 3 členů komise, na které jsou kladeny různé požadavky z odborné způsobilosti, včetně zajištění zastoupení zaměstnavatelské i školské sféry při realizaci zkoušky.

Aby byla zajištěna skutečná kvalita mistrovské zkoušky, bude třeba ustanovit takové zkušební komisaře, kteří jsou bez větších obtíží schopni splnit všechny požadavky dané standardem mistrovské kvalifikace.

Co bude potřeba?

Legislativní ukotvení mistrovské zkoušky tak, aby byl jasně stanoven její obsah, průběh a pravidla.

Co znamená zkratka EQF

Zavedením mistrovské zkoušky se Česká republika přihlásí k evropskému rámci kvalifikací (EQF) – trendu, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v EU.

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF) poukazuje na úroveň vaší kvalifikace. Umožňuje porovnávat a uznávat kvalifikace získané v EU. Má osm úrovní. Mistrovská zkouška bude zařazena do páté úrovně (stupeň vzdělání 3). Např. středoškolák s výučním listem po třech letech studia má úroveň EQF 3 (stupeň vzdělání 3), středoškolské studium zakončené maturitou pak úroveň EQF 4 (stupeň vzdělání 4).

Mistrovský list

Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání mistrovské zkoušky a získání mistrovské kvalifikace bude mistrovský list. Mistrovský list bude vydávat Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky, bude opatřen podpisem prezidenta komory a podpisem statutárního zástupce autorizovaného profesního společenstva, jestliže se podílelo na přípravě, organizaci a provedení mistrovské zkoušky.

Mistrovský list spolupodepisuje ministr zemědělství pro povolání zemědělská, potravinářská a lesnická nebo ministr průmyslu a obchodu pro ostatní povolání. Mistrovský list bude opatřen státním znakem České republiky a bude veřejnou listinou. Komory budou vést také evidenci Mistrů.

Historie mistrovských zkoušek

Mistrovské zkoušky úspěšně fungovaly do roku 1949, kdy byly se změnou politického režimu zrušeny. Od 90. let bylo učiněno několik pokusů o jejich znovuzavedení. ČR v současné době v zavedení mistrovské zkoušky pokročila a v tuto chvíli je realizován projekt s názvem Mistrovská zkouška – systém z Operačního programu Zaměstnanost, do kterého je zapojena i Hospodářská a Agrární komora. Cílem projektu je příprava standardů, rámců zadání zkoušek, vzdělávacích programů, čili nastavení systému mistrovských zkoušek.

Měli byste si přečíst