Sekce životního prostředí

Sekce životního prostředí je sekcí, která na HK ČR působí již několik let. V průběhu posledních měsíců vyvstala potřeba ustavit v rámci sekce pracovní skupinu Vodárenství, jejíž náplní jsou nejen problémy se suchem, ale také regulace odvětví vodárenství a kanalizací.

Hlavním cílem je pomoci zajistit pro členy HK ČR, a obecně pro celou podnikatelskou sféru v ČR, nastavení společensky a ekonomicky přijatelných pravidel v oblasti životního prostředí tak, aby nebyla ohrožena jejich ekonomická stabilita a konkurenceschopnost na evropském i globálním trhu.

Sekce si zejména klade za úkol vytvářet pro HK ČR kvalifikovaná stanoviska k připomínkování připravovaných právních předpisů v oblasti životního prostředí tak, aby se zamezilo nadbytečnému navyšování administrativní a ekonomické zátěže pro české podnikatele, nejčastěji pak při transpozici práva EU do českého právního řádu.

Priority sekce jsou:

  • Přechod odpadového hospodářství směrem k oběhovému hospodářství a nová legislativa odpadového hospodářství v ČR
  • Posuzování vlivů na životní prostředí a jeho revize společně se stavebním zákonem za účelem jednotného povolovacího řízení
  • Ochrana ovzduší a emisní limity
  • Ochrana klimatu a finalizace Národního klimaticko-energetického plánu
  • Integrovaná prevence a důsledný monitoring referenčního dokumentu pro nejlepší dostupné techniky pro velká spalovací zařízení
  • Ochrana vod, problematika sucha a regulace odvětví vodovodů a kanalizací
  • Likvidace starých ekologických zátěží

Kontakty:

Předseda sekce:

Mgr. Jan Mraček

e-mail: mracek-jan@komora.cz

Tajemnice sekce:
Ing. Lenka Janáková
tel: 776 006 967
/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/