Prevence

06.02.2017

„Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů“, registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/09.00069

(dále jen Prevence)

Projekt Prevence realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní orgán pro koordinaci (dále jen MMR/NOK), z prostředků Operačního programu Technická pomoc prostřednictvím vybraného konsorcia firem – SERVIS Hospodářské komory Prahy, s.r.o., Hospodářská komora České republiky, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., SPF Group v.o.s. a EUFC CZ, s.r.o.

Služby jsou poskytovány příjemcům dotací od konce srpna 2013 v oblasti zvýšení prevence chyb a nedostatků rizikových projektů podpořených z programů zahrnutých do Národního strategického referenčního rámce, které byly identifikovány jednotlivými řídícími orgány, prostřednictvím zjišťování stavu jejich realizace a následné metodické pomoci příjemcům dotací při odstraňování zjištěných nedostatků. Na základě podkladů získaných v průběhu realizace projektu budou zpracovávány průběžné analytické dokumenty a doporučení pro MMR/NOK a řídící orgány.

Projekt Prevence zajišťuje podporu řídícím orgánům při implementaci operačních programů programovacího období 2007 – 2013, a to prostřednictvím zjišťování stavu realizace specifických skupin rizikových projektů a odhalování nedostatků, kterým příjemci dotací čelí. V návaznosti na zjištění budou navrhnuta nápravná opatření, která budou realizována a následně vyhodnocena za přímé metodické pomoci příjemcům.

Projekt Prevence předpokládá do konce října roku 2014 zjištění stavu a následnou metodickou pomoc u vybraných 1 000 projektů.

Díky realizaci projektu Prevence by mělo dojít ke snižování výskytu, a tím i k postupné eliminaci rizikovosti specifických skupin projektů, čímž bude podpořena úspěšnější implementace operačních programů řídícími orgány a bude podporováno i bezproblémovější čerpání alokovaných částek z evropských fondů.

Úspěšná realizace projektu Prevence povede díky systémovému přístupu a provázanosti jednotlivých aktivit ke včasnému předcházení chyb a prevenci negativních nálezů při formálních kontrolách projektů, a tím i ke zvýšení efektivnosti a hospodárnosti poskytnutých dotací.