Když je loterie nástrojem daňové politiky

14.12.2016

KOMENTÁŘ PORADCE PREZIDENTA HK ČR

Poněkud kontroverzním bodem v programu dnešní schůze vlády byla informace o přípravě účtenkové loterie, která se stane součástí elektronické evidence tržeb (EET).Hospodářská komora České republiky nemá výhrady k samotné existenci loterií a dalších hazardních her. Nakonec jde o normální, byť i přísně regulované odvětví ekonomiky, a představitelé tohoto byznysu jsou součástí komorové členské základny.I když připravovaná účtenková loterie formálně není předmětem nové obecné regulace, která začne být v oblasti hazardních her uplatňována po 1. lednu 2017, budí vždy pozornost a ostražitost vstup státu na jakýkoliv trh. V určité míře totiž bude stát nepochybně konkurovat soukromé nabídce ze strany loterního průmyslu. Navíc je zde neopominutelný morální hazard, kdy je na jedné straně přísná obecná regulace konkrétního odvětví odůvodňována jeho společenskou problematičností, což na druhé straně státu nebrání, aby si sám s neřestí zadal.Je to dáno konstrukcí účtenkové loterie, která jednak cílí na soutěživého spotřebitele, byť i nesdílíme názor, že by se účtenková loterie stala líhní závislých gamblerů, a jednak se má stát zdrojem podnětů k daňové kontrole, a odrazovat tak podnikatele od případných pokusů o krácení tržeb.Hospodářská komora ČR již při startovních úvahách o využití loterního prvku ve státním marketingu elektronické evidence tržeb navrhovala, že daleko logičtějším pojetím by byla konstrukce loterie adresovaná prodejcům zboží nebo služeb, kteří přijímají platby v hotovosti. Dávalo by smysl jako pozitivní stimulaci k dobrovolnému plnění evidenčních a vůbec daňových povinností – stranou ponechme diskuzi o jejich obsahu i rozsahu – losovat mezi zaevidovanými tržbami ty, které by přinesly vítězným podnikatelům prémii v podobě slevy na dani z příjmů.Tuto slevu by si podnikatel mohl uplatnit při jakékoliv budoucí úhradě daně. Takováto soutěž o daňové zápočty mezi samotnými firmami by neměla vazbu na jakoukoliv hráčskou závislost ani represivní podtext. A nebylo by potřebné více či méně komplikovaně organizovat průběžné výplaty peněz ze státního rozpočtu.Ministerstvo i vláda si však zvolily, bohužel, jiné pojetí.Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR