Hospodářská komora varuje před nehospodárným vynakládáním dotací v regionální železniční dopravě

11.07.2016

Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019, který dnes projedná vláda, navazuje na tzv. Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti z roku 2009, jenž mělo řešit poskytnutím státního spolufinancování údajný nouzový stav v zajištění dopravních služeb, ve skutečnosti však posloužilo jako nástroj pro svěření téměř veškerých služeb regionální železniční osobní dopravy státní akciové společnosti České dráhy.

Toto řešení se nově navrženým dokumentem povyšuje na trvalý mechanismus až po rok 2034 a spolu s Parlamentem ČR projednávaným návrhem novely zákona o dráhách jde o další krok hrozící postupným uzavřením trhu železniční osobní dopravy. Materiál je s velkou pravděpodobností zaměřen (obdobně jako tzv. memorandum v roce 2009) na eliminaci těch ustanovení připravovaného nařízení EU, která mají sloužit  dalšímu otevírání evropských trhů železniční osobní dopravy.

Hospodářská komora ČR zastává názor, že poskytnutí financí ze státního rozpočtu má být jednoznačně navázáno na povinnost vyhlásit nabídkové řízení, které zaručí finanční úsporu a transparentní zadávání. Případné výjimky musí být plně odůvodněné a jasně formulovány. Ignorování tohoto principu a přímé přidělování dopravních výkonů bez soutěže znamená plýtvání veřejnými prostředky, ochuzení regionální železniční dopravy o potřebné investice a značnou komplikaci pro zvyšování úrovně poskytovaných služeb. Toto navíc není způsob, který by systémově řešil finanční situaci akciové společnosti České dráhy.  

Hospodářská komora ČR jednoznačně doporučuje vládě ČR, aby předložený materiál odmítla a trvala na řešení konformním s vývojem evropské legislativy. Zároveň apeluje na kraje, aby bez ohledu na výsledek jednání vlády v maximální míře využívaly institut nabídkového řízení a zúčastnily se rovněž Ministerstvem dopravy ČR připravovaného centrálního nákupu železničních vozidel. Umožní jim to koncepčně a hospodárně naložit s nedostatkovými finančními prostředky.