HK ČR: Zastavme propad úrovně vzdělávání v průmyslových oborech

15.04.2013

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) na základě svých analýz varuje, že v horizontu 5 až 10 let bude chybět technicky vzdělaná pracovní síla v míře, která bude ohrožovat konkurenceschopnost české ekonomiky. Důvody jsou:

 • nedostatek absolventů počátečního vzdělávání v technických, resp. průmyslových oborech;
 • chybějící vazba praktické výuky na konkrétní firmy;
 • odchod silné generace technicky vzdělané pracovní síly do důchodu a
 • nedostatek kvalifikované pracovní síly pro realizaci nových zakázek.

Zdálo by se jednoduchým řešením, převzít nejbližší úspěšný model tzv. německý duální systém. Česká společnost ani systém vzdělávání u nás však není aktuálně připraven zavést duální systém po vzoru Německa.

„To v čem se od Německa podstatně lišíme, je fakt, že tamější společnost vnímá model výuky ve firmách jako nejlepší způsob přípravy na budoucí zaměstnání. Zaměstnanci si v tomto modelu, na rozdíl od nás, budují lepší vztah ke své profesi a větší loajalitu k firmě, pro kterou pracují. A my nemáme čas čekat na změnu atmosféry ve společnosti ani na dlouhé diskuze o změně legislativy,“ říká Zdeněk Somr, viceprezident HK ČR.

Současná ekonomická stagnace a blížící se hrozby zmíněné v úvodu nám nedávají časový prostor pro několikaletá jednání o komplexní změně vzdělávacího systému. Je potřeba využít prvky, které jsou z tzv. duálního systému snadno přenositelné a rychle využitelné.

HK ČR navrhuje vytvořit „Kooperativní model spolupráce škol a firem“. Jeho základní prvky budou následující:

 • Zaměstnavatelé budou mít podíl na schvalování soustavy oborů vzdělání.
 • Zaměstnavatelé se budou podílet na rozhodování o tom, jaké obory vzdělání a v jakých počtech budou otevírány v daném školním roce.
 • Zaměstnavatelé určují obsah praxe žáků v rámci rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů středních odborných škol.
 • Zaměstnavatelé definují obsah vzdělávání z hlediska teorie odborných předmětů.
 • Žáci a zaměstnavatelé se domluví ještě před nástupem na střední odbornou školu na spolupráci (smlouva o stipendiu, smlouva o budoucím zaměstnání).
 • Zaměstnavatelé spolupracují se středními odbornými školami na vybavení dle odborného zaměření výuky a na odborném vzdělávání pedagogů.
 • Zaměstnavatelé se budou účastnit všech praktických zkoušek v průběhu studia.
 • Stát podpoří zaměstnavatele, kteří vstoupí do tohoto modelu (např. prosadí pro zaměstnavatele odečet nákladů na jednoho žáka konající praxi ve firmě od základu daně paušální částkou; navýší limity u daňově uznatelných výdajů stipendií u středoškoláků i vysokoškoláků; podpoří firemní investice do vybavení určeného pro vzdělávání a to až do 110% hodnoty investice pro účely vzdělávání daně v roce uvedení do užívání).

Výzva k zapojení:

Chcete-li se na realizaci podílet, kontaktujte nás na adrese: dual@komora.cz  nebo praxedofirem@komora.cz . 

  

  

 

 

 

Související soubory

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/