Exportní konference aneb jak dobýt zahraniční trhy

15.11.2012

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) zorganizovala Exportní konferenci, která byla vyvrcholením projektu sedmi regionálních Exportních seminářů – akcí na podporu českých firem a exportérů uskutečněných v měsících září a říjen letošního roku. Hlavním tématem konference byla implementace Exportní strategie ČR pro období 2012-2020, a její klíčové projekty společně s rozvojem podpory exportu ČR. Představeny byly i konkrétní výstupy z regionálních akcí na podporu exportu.

Exportní konferenci zahájil ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba.

„Exportní strategie není v žádném případě politickým dokumentem. Naopak jsme definovali klíčové trhy pro české vývozce ve spolupráci s podnikatelskou sférou, a to na základě růstového potenciálu daných zemí a absorpčních schopností jejich trhů. Prioritní země představují zpravidla velké ekonomiky, trhy, na nichž v minulosti české firmy tradičně působily, a také trhy, na nichž svou přítomností zaostáváme za konkurencí. Zájmové země se pak vyznačují dynamikou růstu dovozu a také nadějným růstovým potenciálem pro české firmy. Země EU stále představují a stejně tak budou představovat nejdůležitější odbytiště českého exportu. V EU se tak chceme zaměřit na zachování stávajících pozic a jejich další rozvoj především ve prospěch malých a středních podniků. Exportní strategii jsem začal naplňovat okamžitě. Jen letos jsem s podnikateli pracovně navštívil sedm z dvanácti prioritních zemí, do ostatních chci jet se zástupci firem příští rok,“ uvedl ministr Kuba.

Na vzniku Exportní strategie, která vytváří východiska pro český export na období 2012–2020, se významným způsobem podílela i Hospodářská komora České republiky. „Ekonomická prognóza pro roky 2013 a 2014 se pro EU a Českou republiku liší. Zatímco Evropa půjde do roku 2015 do inflace až pět procent, díky snaze zachránit Řecko, Itálii, Španělsko a bude muset řešit i Francii, Česká republika bude mít obrovskou výhodu. Díky tomu, že nejsme v eurozóně, se domnívám, že naše inflace se dostane na hranu jeden a půl procenta. Z tohoto důvodu musí vláda do světa říkat, jak moc jsme dobří. Pouze tehdy k nám budou zahraniční investoři ukládat své peníze, což se odrazí i na exportních příležitostech,“ řekl Petr Kužel, prezident HK ČR. Konkurenceschopnost je klíčovou v proexportní politice státu. „Strategie není jen o podpoře velkých exportních firem. Změna tkví především v podpoře středních podniků, které chceme podporovat ve vývozu do třetích zemí,“ dodal prezident Kužel. Hospodářská komora České republiky je společně s dalšími zástupci podnikatelské sféry členem Řídící rady, která je jednou z dalších nových mechanismů proexportní politiky. „Konečně mohou podnikatelé napřímo ovlivňovat nejrůznější rozhodnutí týkající se exportu. Kromě toho jsme zapojeni do selekce nových obchodních zastoupení v zahraničí na pozice, které vypisuje CzechTrade. Hledáme celkem 78 uchazečů,“ dodal prezident Kužel.

Nominovat nové obchodní zastoupení v zahraničí může nejen Hospodářská komora České republiky, ale i Svaz průmyslu a dopravy ČR, který se rovněž podílel na tvorbě nové proexportní strategie. „Exportní strategie se zaměřením na prioritní mimoevropské trhy bylo správné rozhodnutí. Od členů vlády potřebujeme však intenzívnější otevírání dveří v těchto prioritních a zájmových zemích. Export se neobejde bez stability ČEB a EGAP. Předpokládám proto, že bude dodržena maximální transparentnost výběru jejích šéfů a že už nebudeme svědky pokusů o snížení dotací do těchto institucí na podporu exportu,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Na Exportní konferenci vystoupili rovněž zástupci agentury CzechTrade, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a další vrcholní představitelé státní správy, zástupci podnikatelské veřejnosti a přední čeští odborníci, kteří zhodnotili stav českého exportu a především nastínili jeho další perspektivy.

Cílem projektu je informovat české podnikatele o možnostech vývozu do zahraničí, zvýšit konkurenceschopnost malých a středních firem a podpořit je v jejich úsilí o uplatnění na zahraničních trzích, dále přispět k teritoriální i oborové diverzifikaci tuzemského vývozu a zvýšit podíl exportu s vyšší přidanou hodnotou. Pokud se nepodaří podpořit české firmy v jejich snaze o diverzifikaci teritoriálního portfolia, způsobí to vážné potíže exportního výkonu celé české ekonomiky. 

  

  

  

 

Související soubory:

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/