Posílení bezpečnosti energetických dodávek

06.12.2018

Velvyslanci EU schválili 5. prosince dohodu uzavřenou s Evropským parlamentem o nařízení, kterým se stanoví nová pravidla pro předcházení, přípravu a řízení situací v oblasti elektroenergetických krizí, a vede k lepší připravenosti na rizika a posílení bezpečnosti v rámci energetické unie. Za tímto účelem bude vytvořena společná metodika pro identifikaci rizik. ENTSO-E vypracuje regionální krizové scénáře a určí nejvýznamnější rizika pro každý region. Na základě těchto regionálních i národních scénářů v oblasti elektřiny bude každý členský stát povinen vypracovat plán připravenosti na rizika. Rada zajistila, že bude vyčleněn dostatečný čas na přípravu těchto plánů a že bude jasně definován mechanismus pomoci mezi členskými státy, aby mohla být tato přeshraniční pomoc poskytnuta rychle v případě energetické krize. Dokument bude předložen Evropskému parlamentu ke schválení na plenárním zasedání před konečným přijetím Radou, nejpravděpodobněji na jaře roku 2019.