Eurochambres

Eurochambres, Evropská asociace obchodních a průmyslových komor, je zastřešující organizací národních komor ze zemí Evropské unie a z některých přidružených, kandidátských a sousedních zemí. Eurochambres má v současné době 45 členů, z toho 43 národních obchodních a průmyslových komor z jednotlivých zemí a dvě nadnárodní komorové organizace. HK ČR vstoupila do Eurochambres jako přidružený člen 3. října 1994 a stala se plným členem po vstupu ČR do EU od 1. května 2004.

V čele Eurochambres stojí prezident, jímž je v současné době Luc Frieden (Lucembursko), čestnými prezidenty jsou bývalí prezidenti Christoph Leitl (Rakousko), Richard Weber (Německo) a Pierre Simon (Francie). Generálním tajemníkem a šéfem výkonného aparátu Eurochambres je Ben Butters. Řídicím orgánem Eurochambres je rada ředitelů, která je tvořena zástupci členských organizací, Hospodářskou komoru České republiky v ní zastupuje její prezident Vladimír Dlouhý, který je současně voleným zástupcem prezidenta Eurochambres.

HK ČR prostřednictvím Eurochambres připomínkuje evropskou legislativu a podílí se na zpracování pozic této celoevropské komorové sítě. Zároveň se HK ČR účastní evropských projektů řízených Eurochambres jako napříkladConsumer Law Ready, což je celoevropský vzdělávací program spotřebitelského práva pro malé a střední podniky. Cílem je seznámit malé a střední podniky s důležitými aspekty spotřebitelského práva EU a prostřednictvím školení nabýt povědomí, jak řešit stížnosti zákazníků, vyhýbat se nákladným soudním sporům a zlepšovat celkové služby zákazníkům. HK ČR je rovněž zapojena do realizace několika projektů na podporu zapojení MSP do mezinárodního obchodu.

Slaďování pozic jednotlivých komor probíhá prostřednictvím šesti tematických výborů Eurochambres, do jejichž aktivit se zapojují experti HK ČR, kteří konzultují příslušné odborné sekce HK ČR s žádostí o stanovisko. Koordinaci této agendy zajišťuje Odbor legislativy, práv a analýz v úzké součinnosti se stálou delegátkou HK ČR při Eurochambres Alenou Mastantuono. Předsedou Výboru pro udržitelnost je prezident HK ČR V. Dlouhý. Vedle lobbingu Eurochambres poskytuje HK ČR platformu pro výměnu komorových zkušeností a kontaktů napříč celou EU.

Výbory EUROCHAMBRES:

  • Výbor pro jednotný trh
  • Výbor pro mezinárodní obchod
  • Hospodářský výbor
  • Výbor pro udržitelnost
  • Výbor pro vzdělávání
  • Výbor pro rozšíření a sousedskou politiku

 

 

 

 

K využití jsou oficiální stránky EUROCHAMBRES https://www.eurochambres.eu/