Evropský hospodářský a sociální výbor EHSV

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradní orgán Evropské unie, který byl založen v roce 1958 na základě Římské smlouvy z roku 1957. EHSV musí být povinně konzultován Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU v případech uvedených ve Smlouvách o EU a ve všech dalších případech, v nichž to výše uvedené instituce považují za vhodné. EHSV může stanovisko prezentovat z vlastní iniciativy nebo vypracovat průzkumné stanovisko a předložit v dané věci návrhy, které mohou vést Evropskou komisi k vypracování návrhu právního předpisu.

Kromě poradní úlohy v rozhodovacím procesu se EHSV snaží o co nejširší zapojení organizované občanské společnosti do evropského integračního procesu a přispívá také k posílení občanské společnosti v zemích mimo Evropskou unii. Za dobu činnosti EHSV tak byly navázány kontakty s kandidátskými zeměmi na členství v EU, ale také byly vytvořeny společné výbory (např. se zeměmi Středomoří, Východní Evropy, Latinské Ameriky, Indie, Číny).

Po rozšíření EU na 28 zemí má EHSV 350 členů.

Tripartitní složení EHSV

EHSV se skládá ze zástupců tří skupin.

  1. Zaměstnavatelé tvoří skupinu zástupců soukromého a veřejného průmyslového sektoru, malých a středních podniků, hospodářských komor, obchodních organizací, finančnictví a pojišťovnictví, zemědělských a dopravních podniků.
  2. Zaměstnanci – v této skupině jsou zastoupeny odborové organizace členských států.
  3. Různé zájmy – tato skupina je tvořena zástupci převážně nevládních organizací a sdružení zejména ochránců životního prostředí, spotřebitelů, zemědělců, družstev, zdravotně postižených, mládeže a dalších organizací.

Struktura výboru

Předsedou EHSV je Řek Georges Dassis ze skupiny zaměstnanců, jeho mandát vyprší v roce 2018.

EHSV se skládá ze šesti specializovaných sekcí, které pokrývají široký okruh působnosti Evropských společenství:

  • Sekce ECO pro hospodářskou a měnovou unii, hospodářskou a sociální soudržnost
  • Sekce INT pro jednotný trh, oblast výroby a spotřeby
  • Sekce TEN pro dopravu, energii, infrastrukturu a informační společnost
  • Sekce SOC pro zaměstnanost, sociální věci a občanství
  • Sekce NAT pro zemědělství, rozvoj venkova a životní prostředí
  • Sekce REX pro vnější vztahy

Pracovní postupy

Stanoviska EHSV k jednotlivým dokumentům (např. návrhům směrnic a nařízení) vypracovávají zpravodajové, kterým pomáhá pracovní skupina, jejíž členové jsou vybírání ze tří skupin EHSV podle své odborné způsobilosti a zaměření a také se bere ohled na určitou geografickou rovnováhu. Počet členů pracovní skupiny se různí podle závažnosti projednávaného dokumentu a pohybuje se od tří do patnácti osob. Zpravodajové mohou přizvat do skupiny externí odborníky. Po projednání v pracovní skupině a následně v příslušné sekci se stanoviska přijímají na plenárních zasedáních EHSV. Plenární zasedání se konají devětkrát do roka. Po schválení se stanoviska předávají Evropské komisi, Radě EU a Evropskému parlamentu. Jsou také zveřejňována v Úředním věstníku Evropské unie. Rozbor využitelnosti stanovisek ukázal, že 60 až 70 % doporučení EHSV je evropskými institucemi převzato do připravených legislativních návrhů.

Zastoupení HK ČR v EHSV

Česká republika má v EHSV celkem 12 členů, přičemž za HK ČR působí v současné době ve Výboru jeden člen – ekonom Petr Zahradník. Petr Zahradník se stal členem EHSV 21. září 2015, kdy byl nominován do Skupiny I. zaměstnavatelé. Jeho členství navazuje na úspěšnou činnost jeho předchůdce Ivana Voleše, který v EHSV podle nezávislých pozorovatelů zanechal velmi dobrou image HK ČR. Petr Zahradník je v rámci EHSV zařazen do sekcí ECO (Hospodářská a měnová unie; hospodářská a sociální koheze) a TEN (Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost). Vedle toho působí jako předseda stálé konzultační skupiny pro vztahy s Evropským hospodářským prostorem (EHP), člen stálé konzultační skupiny pro hospodářskou politiku a eurozónu a člen dalších deseti studijních skupin.

V sekci ECO se Petr Zahradník stal zpravodajem stanoviska v rámci balíčku opatření k dokončení EMU, konkrétně zaměřeného na posílení vnějšího zastoupení eurozóny. To bylo diskutováno na dvou studijních skupinách, zasedání sekce ECO a jednoznačně schváleno plenárním zasedáním EHSV 17. března 2016. Vedle toho pracoval na přípravě stanoviska z vlastní iniciativy k výkonnostně a výsledkově orientovanému Rozpočtu EU, které bylo schváleno na plenárním zasedáním v říjnu 2016. Třetí stanovisko zpracovával coby předseda poradního výboru EHP na téma lepší regulace. Stanovisko bylo přijato 19. května 2016 na plenárním zasedání poradního výboru EHP ve Vaduzu. Petr Zahradník se dále věnuje tématu klima COP21 a tématu Transatlantické dohody o obchodu a investicích (TTIP). O dění v EU pravidelně publikuje na internetovém portálu HK ČR a EurActiv.

e-mail: pzahradnik@email.cz

Více informací na www.eesc.europa.eu

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/