Zastoupení HK ČR ve vnějších poradních orgánech

Hospodářská komora České republiky prosazuje své zájmy prostřednictvím svých zástupců v tzv. vnějších poradních orgánech. Jedná se o různé komise, pracovní skupiny, odborné skupiny, poradní sbory, kolegia, která jsou zřizována ministerstvy, státními institucemi apod. 

Účast v těchto komisích HK ČR aktivně sama vyhledává nebo je přímo vyzvána zřizovatelem, aby nominovala svého zástupce, a byla tak u řešení aktuálních témat. V současné době je HK ČR zastoupena v téměř 200 poradních skupinách. Do této skupiny patří také účast zástupců HK ČR v monitorovacích a řídících výborech jednotlivých operačních programů.

Představenstvo HK ČR přijalo pro zástupce HK ČR ve vnějších pracovních orgánech „Pravidla a povinnosti zástupce HK ČR ve vnějších pracovních orgánech“, podle nichž se musí zástupce HK ČR řídit.

Důležitou skupinou zastoupení jsou nepochybně poradní sbory, kolegia, výbory Rady vlády, odborné pracovní skupiny apod., jejichž prostřednictvím může komora prezentovat své názory a prosazovat své zájmy.

Přehled zastoupení HK ČR ve vnějších poradních orgánech

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Řídící výbor pro exportní strategii
 • Expertní skupina pro snižování administrativní zátěže podnikatelů
 • Pracovní skupina pro koordinaci společného postupu při eliminaci konfliktů mezi právními předpisy z oblasti ŽP a podnikatelských subjektů (ekoaudit)
 • Monitorovací výbor Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020
 • Platforma pro plánování výzev OP PIK
 • Pracovní tým pro Teplárenství
 • Mezirezortní skupina pro Priority spotřebitelské politiky
 • Mezirezortní skupina pro koordinaci realizace úkolů vyplývajících z Priorit spotřebitelské politiky 2015 -2020
 • Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky:
 • Pracovní skupina pro energetické zdroje
 • Pracovní skupina pro energetickou infrastrukturu
 • Pracovní skupina pro surovinovou politiku ČR
 • Pracovní skupina pro druhotné suroviny
 • Pracovní skupina k implementaci směrnice o energetické účinnosti
 • Pracovní skupina pro konzultaci nefinančního reportingu
 • Pracovní tým č. 6 Exportní strategie „Mezinárodní zdroje financování a rozvojová spolupráce“
 • Podnikatelská rada MPO (plénum)
 • Poradní pracovní skupina pro Výbor pro směrnici pro všeobecnou bezpečnost výrobků č. 2001/95/ES
 • Platforma zainteresovaných stran společenské odpovědnosti
 • Řídící výbor programu Česká kvalita
 • Rada CzechTrade
 • Nominační výbor pro ocenění Medaile ministra průmyslu a obchodu
 • Národní strategie pro umělou inteligenci
 • Platforma pro přípravu OP K
 • Pracovní skupina pro posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
 • Pracovní skupina pro využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády
 • Pracovní skupina pro zvýšení digitálního propojení
 • Pracovní skupina pro rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni
 • Uhelná komise
 • Výbor pro registraci rodinných podniků – Asociace malých a středních podniků a živnostníků
 • Národní inovační platforma za oblast „Kulturní a kreativní odvětví“ v rámci Národní RIS3 strategie
 • Pracovní skupina pro přípravu výzev Technologie a Digitální podnik
 • Hodnotitelská komise k posouzení žádostí NNO o dotování projektů v oblasti ochrany spotřebitele
 • Národní plán obnovy
 • Řídící výbor Strategie podpory malých a středních podniků
 • Řídící výbor pro přípravu nového energetického zákona

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Monitorovací výbor Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)
 • OP Zaměstnanost – Programové partnerství (PROP) pro investiční priority 1.1 a 1.4 (zvýšení zaměstnanosti)
 • OP Zaměstnanost – Programové partnerství (PROP) pro investiční prioritu 1.3 (adaptabilita)
 • Platforma pro přípravu OPZ+
 • Mezirezortní orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (MOPNZC)
 • Komise pro spravedlivé důchody
 • Výbor pro rekvalifikace a další vzdělávání při MPSV

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Rezortní koordinační skupina MMR
 • Kolegium ministryně pro místní rozvoj pro oblast veřejného investování
 • Expertní skupina pro zadávání veřejných zakázek
 • Integrovaný regionální OP
 • Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy 2014 – 2020
 • Pracovní skupina pro přípravu novely stavebního zákona
 • Kolegium ministryně pro oblast stavebního zákona
 • Řídící a koordinační výbor pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu
 • Monitorovací výbor programu Přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika
 • Monitorovací výbor Programu spolupráce Rakousko-Česká republika
 • Monitorovací výbor Programu spolupráce Polsko – Česká republika
 • Monitorovací výbor Programu spolupráce Slovensko – Česká republika
 • Řídící skupina pro realizaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let
 • PS pro přípravu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 503/2006 Sb.
 • Pracovní výbor pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování
 • Pracovní skupina pro digitální technické mapy
 • Koordinační rada správců digitální mapy veřejné správy a digitální technické mapy
 • Kolegium ministryně k rekodifikaci veřejného stavebního práva
 • Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR ČR 21+)
 • Expertní poradní skupina pro budoucnost kohezní politiky (EPOS) 2014-2020
 • Pracovní skupina Ministerstva pro místní rozvoj 2 pro oblast stavebního práva procesního
 • Pracovní skupina Ministerstva pro místní rozvoj 3 pro hmotné stavební právo
 • Pracovní skupina Ministerstva pro místní rozvoj 4 pro vyvlastnění
 • Pracovní skupina Ministerstva pro místní rozvoj 5 pro veřejnou správu
 • Pracovní skupina Ministerstva pro místní rozvoj 5 pro veřejnou správu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Monitorovací výbor Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020
 • Poradní pracovní skupina „Výzkum, vývoj a vysoké školy“
 • Řídící výbor Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Národní rada pro kvalifikace
 • Implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Plánovací komise programu OPVVV
 • Plánovací komise programu OPVVV pro PO1, PO2
 • Plánovací komise programu OPVVV pro PO3
 • Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání
 • Mezirezortní pracovní skupina pro podporu nadání (MRPS)
 • Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice)
 • OP JAK: Operační program Jan Ámos Komenský
 • Konzultační skupina k přípravě nového strategického záměru pro oblast vysokých škol

Ministerstvo dopravy

 • Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity vlády ČR
 • Monitorovací výbor OP Doprava (2014-2020)
 • Expertní tým pro železniční nákladní dopravu
 • Koncepce letecké dopravy
 • Koncepce nákladní dopravy
 • Monitorovací výbor k DOL (vodní koridor Dunaj-Odra-Labe)
 • Platforma pro plně autonomní vozidla
 • Meziresortní řídící a pracovní tým Programu Rychlých spojení
 • TENT-T: Urychlení výstavby transevropské dopravní sítě v České republice

Ministerstvo financí

 • Rada pro veřejný dohled nad auditem
 • Resortní koordinační skupina Výboru pro EU
 • Expertní skupina analyzující výsledky regulace hazardních her

Ministerstvo spravedlnosti

 • Rezortní koordinační skupina MSp

Ministerstvo vnitra

 • Rada vlády pro informační společnost
 • Rada vlády pro informační společnost: Společný výbor pro e-government
 • Rada vlády pro informační společnost: Pracovní výbor pro bezpečnost, strategii a architekturu ICT
 • Rada vlády pro informační společnost: Pracovní výbor pro digitální agendu
 • Pracovní skupina MV a HK ČR
 • Pracovní skupina na realizaci projektu “Příprava vybudování eGovernment cloudu”
 • Pracovní skupina k problematice zaměstnávání cizinců v průmyslových zónách
 • Stálý poradní sbor MV pro ochranu měkkých cílů
 • Pracovní skupina k nakládání se střelnými zbraněmi v civilní sféře
 • Pracovní skupina pro vypracování návrhu zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace

Ministerstvo životního prostředí

 • Platforma pro přípravu OP ŽP 2021-2027
 • Pracovní skupina k Integrovanému registru znečišťování životního prostředí (IRZ)
 • Rada pro odpadové hospodářství
 • Rezortní koordinační skupina MŽP
 • Komise pro plánování v oblasti vod pro přípravu 3. plánovacího období
 • Pracovní skupina pro koordinaci a přípravu EPR ČR (Hodnocení stavu a politik životního prostředí, Environmental Performance Review)
 • Národní program pro snižování emisí ČR
 • Národní program pro snižování emisí ČR
 • Platforma pro monitoring plnění ŠPŽP 2030
 • Pracovní skupina k chemické recyklaci

Ministerstvo zemědělství

 • Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020
 • Výbor pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací
 • Komise pro plánování v oblasti vod
 • Pracovní skupina “Změna systému financování státních podniků Povodí”
 • Národní program pro snižování emisí ČR

Ministerstvo zdravotnictví

 • Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020

Rada kvality ČR

 • Rada kvality ČR
 • Odborná sekce Rady kvality ČR pro kvalitu v průmyslu a ve stavebnictví
 • Odborná sekce Rady kvality ČR pro infrastrukturu kvality
 • Odborná sekce Rady kvality ČR pro kvalitu v ochraně spotřebitele
 • Odborná sekce Rady kvality ČR – Sekce kvality HK ČR
 • Odborná sekce Rady kvality ČR – Kvalita v životním prostředí

Úřad vlády

 • Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
 • Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí: Komise k hospodárnému nakládání s majetkem státu
 • Rada vlády pro udržitelný rozvoj: Socioekonomický výbor
 • Rada vlády pro udržitelný rozvoj
 • Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí: Koncepční komise
 • Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
 • Výbor pro technické vzdělávání Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
 • Stálý výbor vlády pro BOZP č. 1
 • Výbor pro digitální ekonomiku

RHSD (tripartita)

 • Rada hospodářské a sociální dohody ČR – plénum
 • Pracovní tým RHSD pro EU
 • Pracovní skupina RHSD pro daně a pojištění
 • Pracovní tým RHSD ČR pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Pracovní tým RHSD ČR pro veřejné služby a veřejnou správu
 • Pracovní tým RHSD ČR pro hospodářskou politiku
 • Pracovní tým RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu
 • Pracovní tým RHSD ČR pro místní rozvoj
 • Pracovní tým RHSD ČR pro zdravotnictví
 • Pracovní tým RHSD ČR pro koncepci důchodové reformy
 • Pracovní tým RHSD ČR pro vnitřní trh
 • Pracovní tým RHSD ČR pro pracovně-právní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost

Český institut pro akreditaci

 • Odborný výbor ČIA pro technickou normalizaci
 • Technický výbor ČIA pro certifikaci systémů řízení (COSM)
 • Technický výbor ČIA pro certifikaci personálu
 • Rada pro akreditaci
 • Správní rada ČIA

ÚNMZ

 • Rada pro metrologii – poradní orgán předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
 • Komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista
 • Komise pro technické překážky odchodu (KTPO)
 • Pracovní skupina k přípravě návrhu koncepce technické normalizace
 • Česká agentura pro standardizaci – správní rada

Eurochambres

 • Trade and Investment
 • Customs Subcommittee
 • People Committee
 • Single Market
 • Finance and Economy
 • SME and Entrepreneurship
 • Better regulation
 • Neighbourhood and Enlargement
 • Energy and Environment
 • Digitalisation
 • Future of Europe

Technologická agentura České republiky

 • Pracovní skupina pro diskusi o programech aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • EPSILON: Oborový panel 1 (stavebnictví, doprava)
 • EPSILON: Oborový panel 2 (zpracovatelský průmysl, strojírenství)
 • EPSILON: Oborový panel 3 (matematika, statistika, informatika, společenské vědy – ekonomie)
 • EPSILON: Oborový panel 5 (životní prostředí, zemědělství)
 • EPSILON: Oborový panel 6 (biovědy, lékařské vědy)
 • EPSILON: Oborový panel 7 (zpracovatelský průmysl, robotika, elektrotechnika)
 • EPSILON: Oborový panel 8 (energetika – jaderná i nejaderná)
 • Výzkumná rada Technologické agentury

ÚOHS

 • PS pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad práce

 • Poradní sbor k oblasti zaměstnanosti
 • Poradní sbor Generálního ředitelství Úřadu práce ČR

Energetický regulační úřad

 • Pracovní skupina k problematice monitorování dílčích cílů k zavedení vyváženého tarifního systému (VTS 2)
 • PS pro oblast regulace cen tepelné energie
 • Otevřená platforma projektu „Propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změny v regulovaných cenách a tarifech“

Ostatní

 • Řídící výbor Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • Poradní orgán VŠEM (kolegium rektora VŠEM)
 • OP Praha – pól růstu ČR
 • Národní konvent o EU
 • Rezortní koordinační skupina ČSÚ
 • Tvorba systému regulace ceny tepla
 • Česká statistická rada
 • Kolegium sdružení CZ.NIC pro další funkční období
 • Technické výbory – Český institut pro akreditaci
 • Spotřebitelský poradní výbor
 • Národní rada pro sport
 • Výbor studie proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně rychlých spojení – Správa železnic
 • Komitét pro certifikaci účetních
/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/