Vzděláváním k lepší kvalifikaci a úspěchu na pracovním trhu

30.06.2011

Projekt KHK jižní Moravy pomůže trhu práce

Firmy marně hledající pracovníky s určitou odborností a kvalifikací na straně jedné, tisíce lidí bez práce na straně druhé. To je problém, se kterým se potýká trh práce prakticky ve všech regionech České republiky. Jednou z velkých příležitostí, jak trh práce a systém rekvalifikací a vzdělávání dospělých rozhýbat a přizpůsobit požadavkům zaměstnavatelů, je Národní soustava kvalifikací, na jejíž přípravě se Hospodářská komora ČR úzce podílí.

Např. na jižní Moravě v současnosti běží projekt “Podpora nabídky vzdělávacích programů v oblasti obchodu a cestovního ruchu ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací,“ na němž úzce spolupracuje Krajská hospodářská komora jižní Moravy.

 

Národní soustava kvalifikací (NSK) definuje více než 200 kvalifikací v rámci 20 oborů. Tento projekt se zaměřuje na tržní obory terciární sféry. Jeho hlavním cílem je vytvoření 30 vzdělávacích programů, které budou odpovídat daným kvalifikacím v oblasti obchodu a cestovního ruchu. Týmy odborníků vytvoří metodiku a studijní materiály, které uchazečům usnadní přípravu ke zkouškám v rámci NSK. Získané osvědčení o jejich kvalifikaci zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

 

Díky vytvoření partnerství mezi privátním sektorem a subjekty dalšího vzdělávání také projekt umožní analyzovat a soustavně zdokonalovat soulad mezi nabídkou dalšího vzdělávání a aktuálními požadavky trhu práce. V rámci aktivity Partnerství, vyplývající z tohoto projektu, KHK JM uspořádala čtyři pracovní setkání tématicky orientovaná právě na oblast obchodu a cestovního ruchu.

Na pracovních setkáních byli účastníci obeznámeni s cíli a smyslem celého projektu a zároveň jim byly předány informace z oblastí jejich podnikání. Kromě samotného obchodu také z oblasti průvodcovské činnosti a hotelnictví. Pracovní setkání se uskutečnila formou živé diskuze mezi odborníky z různých oborů a měla za cíl především vytvoření zpětné vazby od podnikatelských subjektů a vzdělavatelů. Tato zpětná vazba byla zajištěna již účastí podnikatelských subjektů v dotazníkových šetřeních. Výsledky těchto šetření byly na pracovních setkáních také prezentovány a staly se podnětem k obsáhlé odborné diskuzi. Čtyř setkání se zúčastnilo celkem 87 zástupců podniků.

Hmatatelným závěrem těchto setkání je zlepšení stavu informovanosti mezi podnikateli a zaměstnanci v oblasti dalšího vzdělávání dospělých. Zaměstnavatelé se zajímali o možnost zvýšit kvalifikaci svých stávajících pracovníků a projevili živý zájem o případné vzdělávací kurzy, které by se měly uskutečnit v post projektovém období ve fázi udržitelnosti.

 

Více o Národní soustavě kvalifikací na www.nskonline.cz, nebo www.narodni-kvalifikace.cz

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/