Výzva – Sociální bydlení IROP

12.07.2016

 

20. 6. 2016 byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve vyhlášených výzvách č. 34 a 35 zaměřené na podporu Sociálního bydlení. Žádosti je možné podávat do 27. 12. 2016 do 16 hod. Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.

Typy podporovaných projektů
Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.
 
Oprávnění žadatelé:
·         obce·         NNO·         Církve a církevní organizacePodporováni budou žadatelé vykonávající SOHZ v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).
 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
·         obce – 10 %·         NNO – 5 %·         Církve a církevní organizace – 5 % 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých:
Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 360/2015:
Obce: 15 000 000 Kč 
Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu SOHZ (podle Rozhodnutí 2012/21/EU): 40 000 000 Kč 
Jedná se o kolovou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
·         Nástrojem dosažení tohoto cíle je pořízení bytů formou nákupu, rekonstrukce bytu, či adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.·         Sociální byt se základním vybavení je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.·         Podporováno je sociální bydlení formou rozptýlených bytů. Bytový dům může mít nejvýše osm bytových jednotek nebo v jednom vchodě bytového domu, který má více než osm bytů, je podíl sociálních bytů na celkovém počtu bytů nejvýše 20 %.

 
Výzvou není podporováno:
Pořízení bytů sociálního bydlení formou nové výstavby není podporováno.
Ubytovny a zařízení dočasného nestandardního ubytování nejsou podporovány.
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 34
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 35 (SVL)

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/