Výzva – Podnikové vzdělávání zaměstnanců – OP Z

12.07.2016

 

Ke dni 15. 6. 2016 byla vyhlášena výzva v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výzva č. 43 je zaměřena na podporu podnikového vzdělávání zaměstnanců. Žádosti je možné podávat od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016 do 17 hod. Podporovanými aktivitami je další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli. Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor. 
Podporované aktivity:
·         Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.·         Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.
Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik organizuje za účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní normy vzdělávání (periodická školení BOZP, požární ochrana, první pomoc, školení řidičů – referentů)
V rámci projektu může jedna podpořená osoba absolvovat maximálně 10 kurzů.
 
Oprávnění žadatelé:
Zaměstnavatelé:
·         Obchodní korporace – obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:a) obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení;
b) družstva – družstvo, evropská družstevní společnost.
·         Státní podnik – státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.·         OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.·         Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem. 
Z výše uvedených oprávněných žadatelů jsou vyloučeny:
·         Školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).·         Zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování/sociálních služeb.  

Předpokládaná míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů: 15 %
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:·         Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč·         Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč(Forma financování ex-post)

Jedná se o kolovou výzvu.
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 43

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/