Výzva – Infrastruktura Středních škola a Vyšších odborných škol – IROP

30.05.2016

 

Ke dni 30. 6. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve vyhlášených výzvách č. 32 a 33 zaměřené na Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.Žádosti je možné podávat do 18. 11. 2016 do 14hod.
 
Typy podporovaných projektů
·         Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).  ·         Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.·         Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.·         Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání.  
Oprávnění žadatelé:
·         školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy·         další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit·         kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji·         obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi·         nestátní neziskové organizace·         církve, církevní organizace·         organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
·         Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy  – 0 %·         Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku – 10 %·         Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí  – 10 %·         Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství – 5 %·         Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích –15 % 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých: 99 000 000Kč
Jedná se o kolovou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
·         stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí·         rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)·         nákup budov·         pořízení vybavení budov a učeben·         pořízení kompenzačních pomůcek·         zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetuPodpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení ve vazbě na:·         klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);·         budování bezbariérovosti škol;·         rozšiřování kmenových kapacit škol pouze ve výzvě č. 33 – sociálně vyloučené lokality. 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 32
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 33 (SVL)

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/