Vyhlášení devíti nových výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí

27.04.2017

Dne 3. 4. 2017 byly vyhlášené tyto výzvy. U některých z nich zároveň započal příjem žádostí.

Výzva č. 52 v  oblasti Plány Územního systému ekologické stability
Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Podporované aktivity: Zpracování plánů Územního systému ekologické stability
 
Výzva č. 61 v  oblasti Energetické úspory nových veřejných budov
Specifický cíl: 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
Podporované aktivity: Podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.
 
Výzva č. 63 v oblasti Varovné systémy na lokální úrovni, digitální povodňové plány
Specifický cíl:1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Podporované aktivity: Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
 
Výzva č. 64 v oblasti Analýzy odtokových poměrů
Specifický cíl:1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Podporované aktivity: Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
 
Výzva č. 68 v oblasti Prevence vzniku odpadů
Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů
Podporované aktivity: Předcházení vzniku komunálních odpadů a předcházení vzniku průmyslových odpadů
 
Výzva č. 70 v  oblasti Energetická náročnost veřejných budov
Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Podporované aktivity:          
a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC
b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.
 
Výzva č. 76 v  oblasti Rekultivace skládek
Specifický cíl:3.3 – Rekultivace staré skládky
Podporované aktivity: Rekultivace starých skládek. Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených). 

Výzva č. 84 v oblasti Prevence vzniku odpadů
Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI) v Olomoucké aglomeraci.
Specifický cíl:3.1 – Prevence vzniku odpadů
Podporované aktivity: Předcházení vzniku komunálních odpadů

 
Výzva č. 85 v oblasti Materiálové a energetické využití odpadů
Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI) v Olomoucké aglomeraci, Brněnské metropolitní oblasti a Ostravské aglomeraci.
Specifický cíl:3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Podporované aktivity: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování) 

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/