Strategie prosazování obchodně-ekonomických zájmů České republiky na Ukrajině

03.07.2007

Cílem materiálu je poskytnout náhled do analýzy současného stavu obchodní a hospodářské spolupráce ČR s Ukrajinou a naznačit směry a prostředky k dosažení strategického cíle – vytvořit optimálně možné podmínky pro růst českého exportu na ukrajinský trh. Strategie obsahuje stručnou analýzu dosavadních ekonomických vztahů ČR s Ukrajinou; silné a slabé stránky obchodní relace; obchodně politické předpoklady přístupu na trh; strategický cíl a nástroje k dosažení stanovených cílů.

Cílem materiálu je poskytnout náhled do analýzy současného stavu obchodní a hospodářské spolupráce ČR s Ukrajinou a naznačit směry a prostředky k dosažení strategického cíle – vytvořit optimálně možné podmínky pro růst českého exportu na ukrajinský trh. Strategie obsahuje stručnou analýzu dosavadních ekonomických vztahů ČR s Ukrajinou; silné a slabé stránky obchodní relace; obchodně politické předpoklady přístupu na trh; strategický cíl a nástroje k dosažení stanovených cílů.

Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky na Ukrajině (dále jen „Strategie“) definuje vizi, hlavní cíle, základní předpoklady úspěchu a aktivity státu pro vývozce a investory v oblasti rozvoje obchodních vztahů s Ukrajinou. Strategie je konkretizací Exportní strategie ČR pro období 2006–2010 (dále jen „Exportní strategie ČR“) na podmínky ukrajinského trhu.

 

V Exportní strategii ČR je Ukrajina zemí prioritního zájmu z důvodu výrazného potenciálu pro růst českého vývozu. O jeho využití rozhodují primárně hospodářské subjekty. Stát však může napomoci ukázat firmám jejich sílu na ukrajinském trhu a přispět tak k přeměně příležitostí, které tento trh nabízí, do podoby úspěšných obchodních případů.

„Přeměňme příležitosti ukrajinského trhu do úspěšných obchodních případů českých firem ve prospěch zvýšení jejích přítomnosti na Ukrajině a dalšího rozvoje hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi“.

Ve vztahu k takto definované vizi Strategie formuluje čtyři klíčové cíle, které jsou následně promítnuty do konkrétních směrů a nástrojů vedoucích k jejich naplnění:

I. Příznivé prostředí pro další růst a rozvoj vývozu zboží, služeb a investic na ukrajinský trh – tento cíl směřuje k vytváření příznivých rámcových podmínek pro další růst a rozvoj českého vývozu zboží, služeb a investic, k podpoře předpokladů pro rozvoj vyšších forem ekonomické spolupráce

II. Více příležitostí pro české podnikatele – v rámci tohoto cíle se zaměříme na rozvoj vývozního potenciálu českých firem na ukrajinském trhu cestou aktuální informovanosti o jeho specifikách, možnostech získat exportní zakázky, nosných a perspektivních vývozních oborech;

III. Poskytovat účinnou podporu na ukrajinském trhu – tento cíl se zaměřuje na poskytování účinné a zákaznicky orientované asistence, která vychází ze znalostí potřeb a požadavků českých firem;

IV. Zlepšit kvalitu a rozšířit kapacitu služeb státu – jde o zlepšení kvality naší práce, zjednodušení a ucelenou prezentaci nabídky služeb, které mohou firmy očekávat od státu v přístupu na ukrajinský trh.

Strategie je zasazena do širšího rámce vztahů Evropské unie (dále jen „EU“) a Ukrajiny a je plně konformní s principy společné obchodní politiky, jakož i dalšími unijními nástroji společně uplatňovanými ve vztazích s Ukrajinou.

Jakkoli je Strategie především platformou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále jen „MPO“), je zřejmé, že při její praktické aplikaci bude úzce spolupracovat s ostatními orgány státní správy a agenturami působícími v segmentu podpory obchodu a investic a partnery z řad podnikatelské sféry.

Časový rámec, s nímž Strategie pracuje, je omezen rokem 2008. Strategie je koncipována jako otevřený dokument, který bude průběžně aktualizován podle vývoje ukrajinské ekonomiky a v závislosti na měnících se požadavcích podnikatelské sféry na charakter služeb poskytovaných státem.

Více naleznete zde.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Převzato z portálu BusinessInfo, www.businessinfo.cz

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/