ŘEMESLA A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY – Hodonín – 26.3.2008

02.04.2008

Již několik let trvající nedostatek pracovních sil, zejména odborníků v technických profesích, přiměl Okresní hospodářskou komoru Hodonín (OHK Hodonín) k uspořádání klubového setkání s názvem „ŘEMESLA A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY“.

Zaměstnavatelé bijí na poplach: „CHYBÍ NÁM ODBORNÍCI“

Již několik let trvající nedostatek pracovních sil, zejména odborníků v technických profesích, přiměl Okresní hospodářskou komoru Hodonín (OHK Hodonín) k uspořádání klubového setkání s názvem „ŘEMESLA A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY“.

Klubového setkání se zúčastnilo dvacet zástupců středních škol, podnikatelů, vzdělávacích agentur, vysokých škol a zástupců veřejné správy. V úvodním bloku za Jihomoravský kraj, jenž je zřizovatelem veřejných středních, vystoupil, radní Ing. Lubomír Šmíd. Upozornil na výrazné změny v poměru vyučených a maturit. V roce 1988 vlastnilo výuční list 65% absolventů a zbylých 35% pak maturitu. Tento poměr se v letošním roce obrátil a v roce 2013 bude výuční list vlastnit necelých 10% absolventů. Dalším alarmujícím číslem je snižující se počet žáků vycházejících ze ZŠ. V roce 2013 bude v Jihomoravském kraji vycházet pouze 8,5 tis. žáků (v okrese Hodonín 1,5 tis., přičemž loni vyšlo 1,9 tis. žáků). Jedním z nejdůležitějších řešení musí být snížení počtu míst na středních školách. Při snižování počtu míst musí být brán zřetel na potřeby zaměstnavatelů a strukturu hospodářství. Zmínil také nadregionální pohled na střední odborné vzdělávání z pohledu struktury ekonomiky celé ČR.

S dalším příspěvkem pak vystoupil ředitel ÚP Hodonín RNDr. Vladimír Šťáva. Informoval o setkáních s řediteli SŠ okresu Hodonín a vzniku Okresní rady pro rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost. V souvislosti s demografickými ukazateli upozornil, že okres Hodonín má tato čísla horší oproti celorepublikové situaci. Region trápí zejména únik mladých lidí za lepšími pracovními podmínkami. Podpořil také snahy snížit počet míst na středních školách a je zastáncem výraznějšího snížení, než bylo provedeno před dvěma lety (nutno brát v potaz statistické ukazatele a počet dětí).

V posledním vystoupení představil ředitel OHK Hodonín Michal Švagerka čtyři projektové náměty, jež mohou alespoň částečně zmírnit stávající situaci (viz přiložená prezentace). Podnikatelé navrhují legislativní změny v oblasti praxí učňů ve firmách, větší propagaci řemesel a technických oborů, větší propojenost středních škol s praxí a také využití volných kapacit SŠ pro vzdělávání dospělých (rekvalifikace, doškolování, atp.)

Dlouhotrvající diskusi provázela řada protichůdných názorů a návrhů na řešení. Přesto se přítomní shodli na třech základních výstupech, které budou prezentovány na celorepublikovém klubovém setkání Hospodářské komory ČR v Praze:


1. NADREGIONÁLNÍ PŘÍSTUP KE STŘEDNÍMU ODBORNÉMU ŠKOLSTVÍ

 • zvýšení kompetencí krajů, Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a zaměstnavatelů (HK ČR) v regulaci středního školství
 • tlak na Ministerstvo školství, aby nepovolovalo další studijní obory, které nejsou potřeba na trhu práce


2. POZITIVNÍ MOTIVACE ZA ÚČELEM ZMĚNY MYŠLENÍ SPOLEČNOSTI

 • zvýšení společenské prestiže technických oborů
 • zavedení kariérního poradenství na ZŠ (poradci pro volbu povolání)
 • stipendia na technických učebních oborech (finance z rozpočtu JMK a od podnikatelů)
 • reklamní a prezentační aktivity (důraz na změnu hodnot, pracovitost a tvořivost)

3. REGULAČNÍ AKTIVITY

 • optimalizace jako nekončící proces reagující na potřebu trhu práce
 • zamezení protichůdných aktivit krajů a MŠMT, zejména v zamezení otevírání nových studijních oborů ze strany MŠMT
 • utváření struktury SŠ dle struktury hospodářství ČR a potřeb zaměstnavatelů (poptávka)

   

 

Pozvánka (doc)