Přehled čerpání finančních prostředků z OP PIK

27.04.2017

 

OP PIK jako jediný program v minulém kohezním období vyčerpal všechny přidělené finanční prostředky a to především díky flexibilitě a schopnostem podnikatelských subjektů realizovat investice. V současném kohezním období se však čerpání zatím nedaří u programů v prioritní ose 3, která se zabývá energetickými úsporami. U těchto projektů není naplněna absorpční kapacita vyhlášených výzev a projekty nejsou realizovány v takovém počtu, v jakém řídící orgán očekával. Důvody jsou uváděny jako objektivní (nefunkčnost Monitorovacího systému 2014+) či subjektivní (některá nově zavedená opatření, která zpomalila realizace na straně žadatelů). V právě probíhající II. Výzvě programu OP PIK Úspory energie vyhlášené dne 28. 11. 2016 bylo k 13. 4. 2017 podáno 70 žádostí v celkové výši přes 441 milionů korun. Tato částka představuje necelých 5% celkové alokace, která činí 11 mld. Kč. V tomto programu je tudíž stále velké množství nevyčerpaných prostředků, které mohou podnikatelé využít na celou řadu investičních akcí spojených s úsporou energií od modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách, přes zavádění a modernizace systémů měření až po realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru. Stále je tedy možné získat v rámci programu Úspory energie dotaci až 50% způsobilých výdajů a to až do výše 250 mil. Kč na jeden projekt.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/