Podporovat větší růst a vytváření pracovních míst pomocí horizontálních politik EU v prospěch MSP

08.04.2016

Celoevropské organizace zaměstnavatelů a podnikatelů vyzvaly k přepracování Aktu pro drobné podnikání (Small Business Act), aby lépe vyhovoval potřebám více než 21 milionů evropských malých a středních podniků, které vytvořily 85% nových pracovních míst v posledních pěti letech.

Akt pro drobné podnikání by měl být oživen a potřeby malých a středních podniků by měly být brány v úvahu ve všech politikách EU uplatněním principů „Mysli nejprve na malé“ (Think Small First) a „Jen jednou“ (Only once), které pomáhají snížit byrokracii a přeregulaci a zabránit národnímu doplňování evropských směrnic. Shodli se na tom účastníci kulatého stolu o malých a středních podnicích uspořádaného 5. dubna skupinou zaměstnavatelů Evropského hospodářského a sociálního výboru. Diskuse se konala v Bruselu za účasti komisařky EU pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malých a středních podniků Elżbiety Bieńkowské.Ve společném prohlášení, zástupci významných organizací evropských zaměstnavatelů a podnikatelů (BUSINESSEUROPE, UEAPME, EUROCHAMBRE, EuroCommerce, Copa-COGECA a CEEP) vyzvali k posílení politiky EU pro malé a střední podniky a přijetí akčního plánu pro oživení Aktu malých a středních podniků a zajištění toho, že bude řízen, monitorován a realizován efektivněji a dojde k povzbuzení národních politik malých a středních podniků v členských státech. Identifikovali řadu priorit, které je třeba řešit, jako je podpora podnikání, dokončení jednotného trhu, zlepšení přístupu k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a usnadňování obchodu, včetně přístupu na trhy mimo EU.“Malé a střední podniky potřebují podnikatelské a regulatorní prostředí, které je zaměřeno na budoucnost a podporuje inovace a investice namísto toho, aby je dusilo,“ konstatuje společné prohlášení.Mezi významnými faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost malých podniků, byly také zmíněny příležitosti vyplývající z digitalizace, stejně jako důležitost sladit schopnosti a dovednosti pracovníků s potřebami malých a středních podniků.Účastníci kulatého stolu upozornili na skutečnost, že malé a střední podniky nejsou homogenní; politiky by měly být lépe zacílené, účelové a měly by adekvátně reagovat na rozdíly mezi OSVČ, mikropodniky, malými a středními podniky a rodinnými podniky jakož i start-upy.“Malé a střední podniky jsou hlavními tvůrci nových pracovních míst a generátory růstu v Evropě a jejich další rozvoj je zásadní pro evropské hospodářství. Organizováním kulatého stolu bychom chtěli upozornit tvůrce politik na různé problémy, kterým malé a střední podniky čelí, a navrhnout konkrétní opatření ke zlepšení jejich podnikatelského prostředí, „uvedl Jacek Krawczyk, předseda skupiny zaměstnavatelů EHSV.Zdůraznil, že celoevropská i národní sdružení zaměstnavatelů a podnikatelů chtějí úžeji spolupracovat s Evropskou komisí, aby dohlédly na to, že právní úprava reaguje na potřeby podniku, zejména menších firem, které jsou pulzujícím srdcem růstu a zaměstnanosti v Evropské unii.

Související soubory

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/