Podnikatelé budou moci na začátku 2. pololetí využít i úvěrové a záruční programy v rámci OPPI

15.06.2007

Pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Martina Římana se 14. června 2007 konala v prostorách Michnova paláce na Malé Straně mezinárodní konference zaměřená na možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU pro české podnikatele.

„Jednání s Evropskou komisí o obecném rámci pro čerpání peněz ze strukturálních fondů mají zpoždění. Proto jsme podnikatelům, kteří s těmito prostředky počítali na své projekty, dali možnost podat registrační žádost do téměř poloviny programů na roky 2007 – 2013. Ačkoli nebyl operační program Podnikání a inovace ještě oficiálně vyhlášen, budou moci začít na svých projektech pracovat,“ řekl při zahájení konference náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa. „Prioritou nového operačního programu je především podpora infrastruktury pro podnikání. Patří sem například program NEMOVITOSTI, na který plyne největší podíl ze sta miliard určených na OPPI. Tento program umožňuje z evropských peněz spolufinancovat například rekonstrukci starých průmyslových lokalit na areály vhodné k podnikání. Jsem přesvědčen, že díky tomu budou firmy stavět nejen na zelené louce,“ řekl ředitel sekce Podpory podnikání MPO Martin Turnovský. „V současné době je reálně proplacenaněco více než jedna třetinaz téměř deseti miliard korun určených na Operační program průmysl a podnikání 2004-2006. Tyto prostředky přitom musí být kompletně vyplaceny do konce příštího roku. Za poslední měsíce se převod finančních prostředků na účty podnikatelů výrazně zrychlil, ale zpoždění, které tomu předcházelo, je opravdu citelné. Realizace nového operačního programu již bude nastavena tak, aby při proplácení desetinásobně většího objemu prostředků nemohlo k žádným prodlevám dojít,“ uvedl ředitel Sekce strukturálních fondů MPO Miroslav Elfmark. Obsah konference byl rozdělen na dvě části. V dopoledním bloku účastníci konference získali aktuální informace o stavu vyjednávání podpor ze strukturálních fondů s Evropskou komisí a bylo představeno 15 programů podpory v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) na roky 2007-2013. Prezentace zástupců resortu průmyslu a obchodu se zaměřila na obsah programů, předpokládané výzvy pro předkládání projektů a cíle, kterých by mělo být společně dosaženo při čerpání prostředků ze SF EU. V odpoledním bloku vystoupili zahraniční experti a představitelé firem, které uspěly v OPPP v programovacím období 2004 – 2006 v oblasti inovací a inovačního procesu.Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo časově omezené výzvy k příjmu registračních žádostí do šesti programů podpory z OPPI. Tyto programy se v první fázi zaměřují na podporu malých a středních podniků, přičemž v budoucnu se uvažuje i o možnosti přiznávání dotací také podnikům větším, nesplňujícím evropskou definici malého a středního podniku. Jedná se o programy: Rozvoj, Marketing, Inovace, Potenciál, ICT v podnicích a Ekoenergie. V letních měsících se připravuje spuštění i úvěrových a záručních programů Start, Progres, Záruka zaměřených na podporu malých a středních podniků. Administrovat je bude Českomoravská záruční a rozvojová banka. Tím se opět rozšíří možnosti pro české podniky aktivně participovat na finančních zdrojích ze SF EU.MPO zaznamenalo raketový nástup registračních žádostí do programu RozvojMarketing, u kterých zaznamenalo v dubnu již více jak 800 registračních žádostí v elektronické systému eAccount a to v objemu přes 5 miliard korun. V současné chvíli požadavky podnikatelů na financování projektu v programu Rozvoj trojnásobně převyšují plánovanou alokaci. Je zřejmé, že podnikatelé jsou dobře připraveni a otevření operačních programů netrpělivě očekávají.První oficiální rozhovory o obsahu Národního strategického referenčního rámce, jehož součástí jsou i návrhy Operačních programů, byly zahájeny teprve 17.dubna 2007. Bez dosažení shody s EK a schválení tohoto strategického materiálu České republiky nemohou být zahájena ani jednání o nastavení prioritních os Operačního programu Podnikání a inovace. MPO nepředpokládá, že by žadatelé mohli dostat první „Rozhodnutí“ o poskytnutí dotace dříve než na podzim 2007.„Žadatelům od data přijetí registrační žádosti vznikají způsobilé výdaje na projekt a tudíž mohou již zahájit realizaci svých podnikatelských záměrů. Ovšem s rizikem, že projekt nemusí vybrat hodnotitelská komise a doporučit ho k financování,“ zdůraznil Miroslav Elfmark. MPO se snaží v rámci osvědčených programů, které byly již realizovány v rámci OPPP, umožnit přístup k finančním zdrojům alespoň podnikatelům z řad MSP, ale je nutné si uvědomit, že všech 15 programů podpory není možné vyhlásit před schválením OPPI, a to přibližně ke konci roku 2007.  

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/