Oznámení o vyhlášení 3. veřejné soutěže programu EPSILON

27.04.2017

Dne 4. dubna 2017 vyhlásila Technologická agentura ČR 3. veřejnou soutěž programu EPSILON. Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Musí být naplněny výzkumné cíle a podoblasti podprogramů v souladu s národními a resortními prioritami VaVaI. Projekty lze předkládat do 3 podprogramů: Znalostní ekonomika; Energetika a materiály a Životní prostředí.

Žadateli mohou být podnikatelské subjekty i výzkumné organizace. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 3 mil. EUR a maximální míra podpory na jeden projekt činí 60 %.
V rámci programu lze uplatnit osobní náklady, investice do nákupu DHM a DNM, náklady na subdodávky, ochranu práv duševního vlastnictví, materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na provoz, opravy a údržbu, cestovné a stipendia, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.
Příjem žádostí je v termínu od 5. 4. 2017 do 17. 5. 2017. Pro první dva roky řešení (2017 a 2018) bude v rámci této veřejné soutěže rozděleno 500 mil. Kč. Více informací o 3. veřejné soutěži programu EPSILON naleznete na 
www.tacr.cz.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/