Oznámení o plánovaném posunu vyhlášení výzvy OP VVV – Prioritní osa 1 – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

27.04.2017

 

Dle oficiálních informací MŠMT ze dne 31. 3. 2017 bude výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce vyhlášena ve druhé polovině května 2017. Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé spolupráce mezi sektory prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.

Podporovány budou následující aktivity – Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou, Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry, Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů, Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými subjekty a subjekty z aplikační sféry, Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezioborových partnerství, Příprava společně zpracovaných mezinárodních projektových žádostí související s aktivitami a zaměřením projektu, Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, včetně pořízení infrastruktury, Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejích výstupů, Odborné vzdělávání výzkumných pracovníků související s aktivitami a zaměřením projektu a další volitelné aktivity. Výzva je zaměřena pouze na subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí. Zároveň tyto subjekty musejí mít podány a schváleny projekty v rámci některé z následujících ITI – Ústecko-chomutovská aglomerace, Hradecko-pardubická aglomerace, Olomoucká aglomerace, Ostravská aglomerace.Maximální míra podpory je 95 % a spolufinancování musí být nejméně ve výši 5 %. V případě, že se jedná o organizační složku státu (OSS) nebo příspěvkovou organizaci OSS, potom je míra podpory až 100 %. V rámci programu lze uplatnit osobní výdaje, výdaje na stroje a zařízení, hardware a osobní vybavení, dlouhodobý nehmotný majetek, nákup služeb, cestovní náhrady, nepřímé náklady a další. Původní termíny příjmu žádostí byly následující. Datum zahájení 3. 4. 2017 a datum ukončení 30. 7. 2017 (do 14 hod.). Nicméně vyhlášení výzvy je posunuta na druhou polovinu května. Alokace na výzvu je ve výši 1,1 mld. Kč.Více informací o avízu výzvy naleznete na www.msmt.cz.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/