Nové příležitosti pro firmy v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

13.07.2016

V oficiální spolupráci České republiky s rozvojovými zeměmi mají firmy vedle neziskového a akademického sektoru již svoji tradiční roli. V září 2015 přijalo 196 států v New Yorku nové Cíle udržitelného rozvoje OSN, které vytyčují rozvojovou agendu do roku 2030. Jedním z jasných trendů je důležitost partnerství a většího zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce.

Česká rozvojová agentura proto navíc speciálně pro firmy vytvořila dva programy na podporu jejich podnikatelských záměrů, které by měly zároveň přispět k rozvoji dané země. Programy jsou vyhlašovány jednou ročně jako dotační titul.

První možností je Program rozvojového partnerství. Zaměřuje se na vybrané partnerské země, a to Afghánistán, Bosnu a Hercegovinu, Etiopii, Moldavsko, Mongolsko, Gruzii, Kambodžu, Kosovo, Palestinu, Srbsko, Zambii a Ukrajinu. Jeho cílem je podpořit aktivity českých firem na rozvíjejících se trzích, podporovat spolupráci s místními partnery a zároveň přispět k efektivnímu řešení problémů v rozvojových zemích. Konkrétním úspěšným příkladem je např. partnerství firmy Pro-Bio s moldavskými zemědělci.

Druhou příležitostí určenou firmám je Program studie proveditelnosti. Předmětem studií je zjišťování možností realizace rozvojově-ekonomických projektů. Vzniklá dokumentace pak slouží pro českou firmu a jejího partnera z rozvojové země jako podklad pro získání finanční podpory např. od Evropského rozvojového fondu nebo Světové banky. Program se týká všech zemí světa. Jako příklad slouží např. partnerství firmy Aquatest, a.s. s Agricultural Transformation Agency na vyhledávání zdrojů mělké podzemní vody v Etiopii.

V roce 2015 podpořila Česká rozvojová agentura 17 projektů rozvojového partnerství a 7 studií proveditelnosti. Nové kolo výběrového řízení pro oba programy se plánuje na podzim 2016. Více informací naleznete na: www.czda.cz/cra/soukromy-sektor.htm.

Autor: Lenka Dobiáš Černá, M.A., pracovní skupina 3 Sekce kvality HK ČR s použitím zdrojů České rozvojové agentury

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/