Každý podnikatel může ovlivnit tvorbu norem: Zapojte se a tvořte normy pro sebe!

28.04.2009

U příležitosti zahájení Evropského týdne malých a středních podniků (MSP) se 6. května 2009 v Praze uskutečnila celodenní konference pod názvem Snazší přístup MSP k normám. Přes čtyřicet zástupců podnikatelů, MSP a expertů hovořilo o úskalích standardizace a způsobu, jak nejlépe zvýšit zapojení MSP do procesu tvorby norem.

„Podařilo se nám dosáhnout zpřístupnění norem na internetu, což znamená jak finanční, tak i časovou úsporu. Je to významná změna, kterou uvítají především malé a střední podniky,“ říká viceprezident Hospodářské komory České republiky František Holec.

Malé a střední podniky tvoří více než 99 % všech podniků v EU a podílí se do značné míry na HDP Evropské unie. Jedním z nejdůležitějších sektorů je stavebnictví, které činí 10 % HDP EU, z tohoto důvodu byla tomuto odvětví věnována speciální pozornost. Vytváření příznivého podnikatelského prostředí pro MSP je zárukou růstu ekonomiky EU a její konkurenceschopnosti ve světě.

Normy vznikají na základě konsenzu všech zainteresovaných subjektů. Jsou dobrovolné, oficiálně uznávané a Evropskou komisí užívané jako prostředek harmonizace. Jedna evropská norma nahrazuje třicet národních norem v Evropě. Správné využívání norem snižuje náklady, zvyšuje efektivnost, zmírňuje riziko šíření výrobku za hranice a přináší právní záruky. Přístup MSP k normám však ztěžují jazykové bariéry, vysoká cena, nedostatek lidských zdrojů a času, ale i neznalost procesu tvorby norem. S ohledem na nedostatečné zdroje a expertní kapacity MSP by měly komory a společenstva jako jejich zástupci v tomto procesu hrát důležitou roli. Nedostatek informací mají mnohdy i samotní zástupci podnikatelů.

Zaprvé, odborníků na technickou normalizaci je málo a zájem o tento obor stále klesá. Zadruhé, zpětná vazba z reálného prostředí, tj. od samotných podnikatelů, není dostačující. Účastníci konference se shodli na tom, že propojení obou sfér a vzájemná spolupráce podnikatelů se společenstvy a následně s normalizačními organizacemi na tvorbě norem je zárukou úspěchu. MSP se mohou do tvorby norem na národní úrovni zapojit přímo, a to buď svou účastí v pracovních skupinách či nepřímo přes svá společenstva. Totéž platí pro evropskou úroveň. Na úrovni EU je normalizační proces zajišťován prostřednictvím organizací CEN – Evropského výboru pro normalizaci, CENELEC – Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice, ETSI zaměřeném na normy v telekomunikaci a NORMAPME – Evropského úřadu řemeslníků a MSP pro normalizaci. Na úrovni EU se MSP mohou stát členy technických výborů či uplatňovat své požadavky přes národní normalizační organizace. Hlubší spolupráce je tedy nutná nejen na národní, ale i na evropské a mezinárodní úrovni. I zde však není komunikace a koordinace perfektní. Normy a jejich definice bývají různě překládány a používány, čímž dochází k chybám. Pro zkvalitnění evropského standardizačního procesu vytvořila Evropská komise pracovní skupinu Express. Zodpovědnost za chyby však neleží jen na bedrech standardizačních úřadů. Jejich úkolem je především vytvořit prostor pro tvorbu norem, do něhož se mají možnost zapojit všechny zainteresované subjekty včetně MSP.

S nesnadným přístupem MSP k normám se dlouho potýkala i Česká republika. 1. ledna 2009 proběhla transformace Českého normalizačního institutu do Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, jejímž jedním z efektivních výstupů je zlevnění tištěných norem a významné zlepšení přístupu k technickým normám. Prostřednictvím nové elektronické knihovny ČSN online získá každý podnikatel přístup ke všem platným normám v cenách od 1 000 Kč za přístup ke čtení na dvanáct měsíců až po plnohodnotný přístup s tiskem za 3 500 Kč. To lze považovat za úspěšný pokrok.

Konference se uskutečnila v rámci projektu SMEST, jehož cílem je informování a zvyšování povědomosti o tvorbě norem a standardizaci obecně. V rámci projektu proběhne cyklus 12 seminářů v nových členských státech zahájený pražskou konferencí. Výstupem projektu je příručka dobrých rad pro experty, společenstva a MSP s instrukcemi, jak s normami zacházet a podílet se na jejich tvorbě. Aktivity zaměřené na osvětu, školení a informační příručky jsou pro MSP důležité. Společenstva a komory si je však často nemohou z finančních důvodů dovolit, proto je podpora ze strany Evropské komise a členských států velmi důležitá. 

Více informací o akci získáte na www.smest.eu.

Související soubory

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/