Informace z jednání rozšířené Resortní koordinační skupiny MŽP ze dne 4. 10. 2007

16.10.2007

Dne 4. října 2007 se na Ministerstvu životního prostředí uskutečnilo jednání rozšířené Resortní koordinační skupiny Ministerstva životního prostředí. Nejzajímavějšími body jednání byla informace o transpozici nově přijatých předpisů ES do právního řádu ČR a připravovaná legislativa EU v oblasti životního prostředí včetně hlavních priorit za portugalského předsednictví.


V současné době je stav legislativních úkolů v oblasti životního prostředí za účelem transpozice příslušných předpisů ES následující:

 • Návrh zákona o integrovaném registru znečištění – po schválení vládou byl návrh odeslán do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Účinnost zákona se očekává od 1. 1. 2008.
 • Návrh zákona o předcházení a nápravě ekologické újmy – návrh je rovněž odeslán Poslanecké sněmovně Parlamentu k projednání. Účinnost zákona se předpokládá v 1. pololetí roku 2008.
 • Novela zákona č. 114/2002 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Novely zmíněných zákonů jsou vyvolány nepřesnou transpozicí v jejich některých částech. Oba návrhy se nacházejí ve fázi vypořádání připomínek a budou odeslány vládě k projednání.
 • Novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění – cílem novely je zvýšení ochrany spodních vod a předcházení povodňových rizik.
 • Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů – cílem novely je stanovení nových povinností při zacházení s vyřazenými bateriemi a akumulátory.

 

 • V přípravě je návrh komplexní novely zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, který by měl reagovat jednak na nově připravovanou směrnici ES o kvalitě ovzduší a dále na zhoršující se kvalitu ovzduší v České republice.

 

 

Připravované dokumenty ES:

 • o udržitelné spotřebě a výrobě – obsah by se měl věnovat udržitelné produkci, která by současně také podporovala konkurenceschopnost a problematiku spojení ekonomického růstu s environmentálními a sociálními cíly udržitelného rozvoje
 • směrnice k ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva – cílem je kvalifikování některých aktů jako trestních činů. Trestní řízení by bylo zahájeno v případě, že by tyto akty byly podniknuty úmyslně, z nedbalosti, nebo jako spoluvina
 • návrh směrnice revidující národní emisní stropy pro některé znečišťující látky upravené směrnicí 2001/81/ES
 • návrh směrnice zavádějící opatření proti znečištění ovzduší emisemi z těžkých motorových vozidel (EURO VI).  Směrnice doplňuje směrnici 1999/96/ES a jejím cílem je přispět ke snížení emisí NOx, HC a tuhých částic z těžkých motorových vozidel
 • návrh směrnice o změně směrnice 98/70/ES za účelem snížení emisí skleníkových plynů z paliv používaných v dopravě a návrh změny směrnice 1999/32/ES, pokud se jedná o paliva používaná plavidly vnitrozemské plavby
 • návrh směrnice na omezení některých ftalátů v lékařských zařízeních
 • návrh nařízení EP a Rady týkající se klasifikace, označování a balení látek a směsí (chemické látky)
 • návrh směrnice o integrované prevenci a kontrole znečištění. Touto směrnicí se mění dosavadní znění stávajících směrnic do jednoho dokumentu bez výraznějších změn oproti současnému stavu
 • návrh nové rámcové směrnice o odpadech – cílem je zjednodušení pojmů a procesů, které při implementaci vyvolávají nejasnosti.

 

Priority portugalského předsednictví:

 • oblast související se změnami klimatu
 • řešení nedostatku vody a problematika sucha
 • podnikání a biodiversita

 

 

 Zpracoval: JUDr. Jan Neumann, HK ČR, říjen 2007

 

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/