Francie zavádí nové povinnosti pro zahraniční dopravce

29.06.2016

Od prvního července by měli řidiči českých dopravců mířící do Francie dostávat stejnou minimální mzdu jako jejich francouzští kolegové. Začne totiž platit zákon, který vyžaduje po zahraničních dopravcích respektovat na území Francie tamější mzdové a pracovní podmínky, tj. minimální výši mezd, náhrady přesčas a další zákonem stanovené výhody stejně jako pracovní dobu. Opatření se uplatní v případech kabotáže a vykládky či nakládky ve Francii na veškeré řidiče nákladní a osobní dopravy (ale i říční dopravy) bez ohledu na velikost vozidla. Zákon se netýká transitní dopravy ani osob samostatně výdělečně činných.

 Nová pravidla pro dopravceZákon stanovuje několik povinností. Zaprvé, definuje dokumenty, které musí mít řidič v kabině vozidla (nebo na palubě), konkrétně potvrzení o vyslání zaměstnance a pracovní smlouvu. Zadruhé, uvádí výčet dokumentů, které musí mít k dispozici zaměstnavatel. Zatřetí, stanovuje povinnost zaměstnavatele určit kontaktní osobu, která bude s francouzskými úřady komunikovat. Začtvrté, stanovuje odpovědnost jednotlivých subjektů a výši sankcí. Níže naleznete popis jednotlivých povinností a způsob, jak se s nimi v případě vyslání vypořádat.    Archivace dokumentů 18 měsíců po vysláníPřed vysláním vyplní zaměstnavatel nebo objednatel služby pro řidiče potvrzení o vyslání (fr. Attestation de détachement), které nahrazuje původní formulář tzv. prohlášení (fr. déclaration). Potvrzení se vystavuje na základě formuláře (dostupný na stránkách francouzského ministerstva pro moře, energetiku a životní prostředí) předepsaného ve dvou jazykových mutacích – francouzsky a anglicky. Vystavený dokument je platný max. šest měsíců a může být využit pro několik vyslání, aniž by musela být jednotlivá vyslání v potvrzení vypsána. Vedle potvrzení musí mít řidič ve vozidle také svou pracovní smlouvu. V řadě případů není nutný překlad, ten je vyžadován pouze při vyslání v rámci mezinárodní skupiny nebo podnikem pro dočasnou práci. Zaměstnavatel bude muset uchovávat pro účely kontroly následující dokumenty spojené s vysláním – potvrzení o vyslání, mzdové listy, potvrzení o vyplacení mzdy, kopii o jmenování reprezentanta ve Francii a v některých případech i odkaz na kolektivní smlouvu. Seznam dokumentů pro archivaci stanoví Dopravní zákon (článek L. 1331-1 a s., články R1331-1 a s.) a Zákoník práce (články L 1261-1 a s., R1261-1). Jelikož se dokumenty nezasílají francouzským úřadům práce, uchovává je zaměstnavatel pro případ kontroly, a to během vyslání a max. 18 měsíců po jeho skončení. Výpočet mezdPotvrzení o vyslání obsahuje základní údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci, číslo v národním elektronickém rejstříku dopravních firem, ale také hodinovou sazbu mzdy v eurech a způsob proplacení výdajů spojených s cestou jako diety a ubytování. Výši mezd stanovuje národní kolektivní smlouva pro silniční dopravu. Od 1. ledna 2016 se hodinová sazba u řidičů pohybuje od 9,68 euro za hodinu u nejnižší kategorie (do 3,5 tuny) až po 10,64 euro pro řidiče velkých turistických autobusů. Kolektivní smlouva také přiznává zaměstnancům nárok na navýšení základní hodinové sazby v návaznosti na počet odpracovaných let ve firmě, a to o 2% pro odsloužené 2 roky, 4% pro 5 let, 6% pro 10 let a 8% pro 15 let. Kolektivní smlouva rovněž uvádí výši hodinové sazby o nedělích a svátcích. Český zaměstnavatel tak musí při výpočtu mzdy dbát na dodržení národních podmínek včetně výplaty diet a současně i těch francouzských. Výpočet mezd a jejich výplaty budou francouzské úřady kontrolovat.  Zástupce ve FranciiZákon stanovuje zahraniční firmě povinnost určit na francouzském území svého zástupce, který bude s kontrolními úřady komunikovat. Jeho úkolem bude na vyzvání kontrolních úřadů předložit vyžádané dokumenty týkající se vyslání konkrétního pracovníka v období během vyslání a max. do 18 měsíců po jeho skončení. Tyto dokumenty budou moci být i v elektronické podobě. Subjektem může být v podstatě kdokoliv. Zákon žádné podmínky na tuto osobu neklade a může zastupovat i vícero firem. Zástupce nenese žádnou odpovědnost, ta je přenesena na ostatní subjekty dopravní operace.  Odpovědnost a sankce za nedodrženíNově se zavádí povinnost i pro objednatele, který musí ověřit, že bylo vydáno potvrzení o vyslání a určen zástupce pro komunikaci s kontrolními orgány. Za tímto účelem obdrží objednatel kopii jmenování zástupce. V případě, kdy objednatel nebo zaměstnavatel nemají sídlo ve Francii, je příjemce služby (podnikatel) zodpovědný, aby v rámci kontroly vyzval zaměstnavatele k uvedení chyb do souladu se zákonem. Může se jednat o situaci, kdy nebyla vyplacena minimální mzda, nebyly respektovány důstojné podmínky pro ubytování či nebyl respektován Zákoník práce. Pokud příjemce služby na základě výzvy kontrolních orgánů nezasáhne, nese stejnou odpovědnost jako zaměstnavatel.Pokud nemá vyslaný pracovník potvrzení o vyslání v kabině vozidla nebo nebylo správně vystaveno, hrozí zaměstnavateli pokuta v maximální výši 750 euro (pokuty 4. třídy). Není-li pracovní smlouva k dispozici v kabině vozidla nebo chybí-li francouzský překlad dohody u vyslání v rámci skupiny, hrozí zaměstnavateli maximální pokuta ve výši 450 euro (pokuta 3. třídy). Nevystavení potvrzení nebo neurčení zástupce ve Francii vyjde zaměstnavatele max. na 2000 euro za jednoho zaměstnance. Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU 

Související soubory

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/