COVID – Průvodci v cestovním ruchu

03.11.2020 Tiskové odd. HK ČR

Dotace COVID – Průvodci v cestovním ruchu je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive průvodců v cestovním ruchu zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19.

Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví a případně i na rozvoj profesních dovedností průvodců tak, aby v případě potřeby mohli získat uplatnění i v jiných oborech, které nejsou závislé na příjezdovém cestovním ruchu.

Lhůty vyhlášené výzvy:

  • Platnost výzvy: 02. 11. 2020 – 11. 12. 2020
  • Příjem žádostí o dotaci: 11. 11. 2020 – 11. 12. 2020
  • Rozhodné období: 1. 6. 2020 – 30. 9. 2020

Informace k výzvě

Přibližná alokace výzvy činí 25 000 000 Kč.

Průvodce může požádat o dotaci:

ve výši 50 000 Kč; za předpokladu, že

  • poskytne nejdéle do 30. 6. 2021 školskému zařízení výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin, což poskytovateli dotace prokáže výkazem práce potvrzeným ředitelem školy nejpozději do 31. 7. 2021, nebo
  • absolvuje do 31. 12. 2021 další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce, což prokáže poskytovateli dotace příslušným dokladem (osvědčením apod.) nejpozději do 31. 1. 2022. Podmínka absolvování dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kurzu se považuje za splněnou i tehdy, pokud bylo plnění této podmínky započato před podáním žádosti o poskytnutí dotace, kdykoli v průběhu rozhodného období.

Pokud nesplní některou z podmínek výše, bude mít nárok na poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč.

Elektronický formulář Žádosti: http://www3.mmr.cz/zad

Případné dotazy k výzvě směřujte prosím na covid.pruvodci@mmr.cz.

Podrobnosti a dokumenty na stránce Ministerstva pro místní rozvoj

Další pro podnikatele důležité informace na stránce Hospodářské komory České republiky

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/