Antivirus – podpora zaměstnanosti: Jak a kde žádat, kdo bude mít nárok na podporu

27.10.2020 Tiskové oddělení

Vláda schválila prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus, režim A i režim B do 31. prosince 2020

Úřad práce ČR pokračuje v příjmu žádostí zaměstnavatelů o částečnou kompenzaci mzdových nákladů v podobě náhrad mezd zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19.

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?

Příspěvek je určen všem zaměstnavatelům, kterým byla činnost přímo zakázána či významně omezena příslušnými krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví.

Příspěvek se poskytuje výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování, stále jeho zaměstnanci a nebyla jim ke dni podání tohoto vyúčtování dána výpověď, ani nejsou ve výpovědní době (s výjimkou výpovědi dle § 52 písm. g) a h) zákoníku práce).

Příspěvek se poskytuje pouze v případě, že zaměstnavatel skutečně vyplatil zaměstnancům mzdy, respektive náhrady mezd, a řádně z nich odvedl povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance a za zaměstnavatele.

Prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus, režim B do 31. prosince 2020 za stávajících podmínek.

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A – druh překážky:

 • 100 % mzdových nákladů, tj. náhrady mzdy vyplacené zaměstnanci z důvodu relevantních překážek v práci, včetně pojistného;
 • Maximálně 50 000 Kč/měsíc na osobu;
 • jestliže zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce a zaměstnavatel mu proto vyplácí náhradu mzdy ve výši 100 % jeho průměrného výdělku.
 • Tato modifikace Režimu A se nově označuje jako „Antivirus Plus“
 • V případě, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu důležité osobní překážky v práci spočívající v nařízení karantény (nebo izolaci) v souladu s § 191 zákoníku práce, zůstává stávající výše příspěvku, 80 % mzdových nákladů, maximálně 39 000 Kč.

Režim B – druh překážky:

Prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus, režim B do 31. prosince 2020 za stávajících podmínek.

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Jak na podávání žádostí

Přesné podmínky a postup MPSV a Hospodářská komora zveřejní na webových stránkách. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce.

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat.

Za měsíc říjen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce listopadu. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny.

Celá metodika ke zhlédnutí ZDE v PDF (stránky MPSV; odkaz aktualizován 11. listopadu 2020)

Pro další informace sledujte web Hospodářské komory, pro podnikatele důležitá sdělení jsou na adrese https://www.komora.cz/koronavirus/

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/