Akt pro malé podnikání (Small Business Act) by měl být závazný

21.07.2008

Tento návrh zazněl z úst generálního tajemníka Evopského svazu řemesel a malých a středních podniků UEAPME p. Andrea Benassiho na neformálním zasedání Rady pro konkurenceschopnost, která se sešla 18.7.2008 ve Versailles.

A.Benassi řekl, tento požadavek vychází přímo od MSP, protože UEAPME je jedinou zaměstnavatelskou asociací a uznávaným evropským sociálním partnerem zastupujícím výlučně MSP. Evropská komise zveřejnila svůj návrh 25.6. Je to jedinečná příležitost přizpůsobit všechny politiky EU potřebám MSP. Statistiky MSP v Evropě potvrzují, že EU a členské státy by měly věnovat maximální pozornost MSP , když připravují nové aktivity nebo legislativu nebo mění stávající. Úroveň produktivity práce v MSP dosahuje 50 % v porovnání s většími společnostmi. Tento údaj musí být však chápán pozitivně, protože vyšší náročnost na práci znamená též více pracovních míst. Se zvýšenou podporou a plným respektem ze strany státní správy MSP mohou vytvářet více a lepších míst a růst jak kvalitativně tak i kvantitativně.

A.B enassi zdůraznil, že náš hlavní cíl je připomenout význam a potřebu zakotvení zásady „Myslete nejprve na malé“, tedy, že opatření a legislativa by měly být připravovány od samého začátku v souladu s realitou MSP.

Co vítáme
Za vysoce pozitivní prvky Aktu považuje UEAPME, že Evropská komise opouští politiku výjimek pro MSP zavedením zásady „Myslete nejprve na malé“, který, pokud bude důsledně uplatnňován, nebude zapotřebí výjimek. Po této zásadě volají MSP, aby mohly pracovat v lepším prostředí s lepší regulací, méně byrokracie, účinnější veřejnou podporou a plným uznáním jejich úlohy.

Je nyní na Radě a Parlamentu, aby přeložily tuto zásadu do závazného nástroje na evropské úrovni a je na členských státech, aby tak učinily též na národní úrovni. To by byla ta nejlepší odpověď na požadavky Lisabonské strategie. UEAPME zahájil vlastní průzkum „Mysli nejprve na malé“, který bude monitorovat pozornost, kterou věnují evropské instituce a členské státy této zásadě. Tento indikátor bude zahrnovat žebříček členských států a evropských institucí, který budeme zveřejňovat každý rok před jarním summitem.

Evropská komise se správně obrací na všechn typy MSP, včetně mikropodniků, řemesel a podnikatelek. To se bohužel neodrazilo v podkladech pro jednání Rady. Vysoce oceňujeme pozornost věnovanou podnikání od škol po univerzity a nutnosti programu mobility učňů, které považujeme za nejpozitivnější akce, které se připravují.

Nakonec UEAPME vítá legislativní návrhy předložené komisí pro realizaci Aktu pro malé podnikání, jako je rozhodnutí o globální výjimce ze státní pomoci, návrh na zavedení snížené DPH a kodexu správných postupů pro veřejné zakázky. Je třeba, aby členské státy tyto důležité akty převedly do praxe.

Co nám chybí
I když se Komise velmi snažila, aby prosadila pevný politický závazek vůči Aktu pro malé podnikání, mohlo být uděláno více, aby evropské instituce a členské státy byly zavázány plně uplatnit zásadu „Mysli nejprve na malé“, která je stále vnímána jako cíl spíše než zásada, která by se měla uplatňovat. Navíc chybí jasné závazky ohledně důležitých prvků této zásady jako je princip „Pouze jednou“ (zrušit povinnost podávat opakované stejné informace nebo hlášení státním úřadům), hodnocení dopadu legislativy a opatření na MSP a účast MSP v poradních orgánech.

Litujeme velmi, že Akt neobsahuje ani slovo o pracovním trhu a flexikurity, které jsou rozhodující problémy pro budoucnost MSP a jejich zaměstnanců. Není ani slovo o programu ECAP (Pomoc MSP ke zvládnutí environmentální legislativy), který MSP potřebují, aby se přizpůsobily důsledkům opatření na ochranu životního prostředí a investovaly do udržitelného rozvoje jakožto budoucímu trhu.

Rovněž není odpovídající stávající koncept růstu, který je chápán pouze jako zvyšování počtu zaměstnanců, z čehož by vyplývalo, že jen bývalé MSP (tedy ty, které překročily limitní práh zaměstnanců) jsou dobré podniky. Jsou MSP, zejména mikropodniky a OSVČ, které zajišťují regionální stabilitu, ale nemusí nutně růst kvantitativně, pro politiky nezajímavé? Proč je nezajímá jejich kvalititivní růst?
Inovace jou stále chápány jako hi-tech inovace, zatímco ve skutečnosti inovace v MSP mohou probíhat na nižší a střední technické úrovni a málokdy jsou založeny čistě na vědě a vývoji. Nakonec Akt neposkytuje žádné doplňkové financování nebo právní základ pro implementaci různých opatření a aktivit. Při nejmenším bylo by třeba zajistit lepší rozdělování existujících prostředků v rámci programu CIP (konkurenceschopnost a inovace), v rámcovém programu 7 a ve strukturálních fondech.

Návrhy UEAPME
UEAPME žádá Radu, aby prosadila alespoň meziinstitucionální dohodu k plnému prosazení hlavních zásad Aktu pro malé podnikání, zejména zásady „Mysli nejprve na malé“, tak aby byly plně uplatněny a právně závazné v Evropě. To bude vzorem pro členské státy, aby zakotvily princip „Mysli nejprve na malé“ ve svých politikách v plném souladu s principy proporcionality a subsidiarity. UEAPME žádá členské státy, aby usnadnily uzavření meziinstitucionální dohody a zavázaly se uplatňovat její zásady na národní a místní úrovni. UEAPME žádá Radu, členské státy a komisi, aby se zavázaly lépe rozdělovat finanční prostředky pro MSP a umožnily jim lepší přístup k podpůrným programům tím, že přizpůsobí jejich cíle a prostředky k realitám MSP.