98/19 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2020; T: 13.8.2019

Oproti roku 2019 ČSÚ na rok 2020 zařadil do programu z důvodu dvouleté periodicity šetření zjišťování „TI“ (Dotazník o inovacích), dále „VZ“ (Dotazník o odborném vzdělávání) s pětiletou periodicitou a „Zem IŠ 1-01“ (Integrované šetření v zemědělství), které se realizuje v tříleté periodicitě.

V souvislosti s dalším využitím administrativního zdroje dat z Energetického regulačního úřadu bylo zrušeno zjišťování „Ceny Elek 11-01“ (Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny) a u „Eng (MPO) 5-01“ (Roční výkaz o dodavkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla) bude snížen počet zpravodajských jednotek. Nahrazením klíčových ukazatelů nově vytvořeným makroekonomickým modelem bylo zrušeno zjišťování „P 3-04“ (Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví). Dále byla bez náhrady zrušena zjišťování „Ceny Les 2-04“ (Čtvrtletní výkaz o nákupních cenách surového dříví), „Pen Poj 3-04“ (Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování), „Hu (MPO) 1-02“ (Pololetní výkaz hutního průmyslu) a „Ocel (MPO) 1-01“ (Roční výkaz ocelářského průmyslu).

Na základě zaslaného přehledu dopadů k návrhu připravované vyhlášky (č. j. CSU-02668/2018-01 ze dne 4. října 2018) bylo rozhodnuto, že ČSÚ není povinen závěrečnou zprávu hodnocení dopadů regulace (RIA) zpracovávat (Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019 s vyznačením povinnosti zpracování RIA, vyvěšeno na webu Úřadu vlády).

Soubory