68/10 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh; T: 12.4.2010

Důvodem pro předložení návrhu nařízení vlády je dokončení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/23/ES ze dne 23. května 2007, o uvádění pyrotechnických výrobků na trh (dále jen „směrnice“). Novelou výše citovaného zákona jsou řešeny ty nejpodstatnější záležitosti týkající se uvádění pyrotechnických výrobků na trh, tj. zejména definice pojmů, zakotvení posuzování shody pyrotechnických výrobků, jednotlivé povinnosti výrobců, dovozců, distributorů pyrotechnických výrobků a kompetence Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva v této oblasti, atd.

Návrh nařízení vlády provádí jednotlivá ustanovení zákona a upravuje podrobnosti, zejména základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky, které musí tyto výrobky splňovat, aby mohly být uvedeny na trh, druhy a kategorie pyrotechnických výrobků uváděných na trh, jejich členění a jednotlivé postupy posuzování jejich shody se základními bezpečnostními požadavky, způsob opatřování pyrotechnických výrobků označením CE a dalšími označeními v závislosti na druhu a kategorii pyrotechnických výrobků, včetně způsobu označování pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech, požadavky na dosažené vzdělání osob s odbornou způsobilostí, formu, obsah a rozsah odborného školení, organizaci výuky, zkušební řád a způsob vydávání, registrace a odebírání osvědčení o odborné způsobilosti.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory