55/14 NV o přípustné úrovni znečišťování; T: 20.5.2014

Návrhem vyhlášky se přímo transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU, kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Předkládaný návrh je v souladu uvedenými směrnicemi.

Zpřísnění emisního limitu pro oxidy dusíku, které vyvolá změna tabulky v bodě 2.1 části I přílohy č. 4 vyhlášky, by nemělo představovat dopady na provozovatele cementářských pecí tepelně zpracovávajících odpad, neboť tito provozovatelé jsou si povinnosti vyplývající ze směrnice 2010/75/EU vědomi, i vzhledem k tomu, že transpozice této části směrnice měla být provedena do 7. ledna 2013.

Související soubory