49/16 Akční plán 2016 – 2018 ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v ČR 2012 – 2020; T: 3.3.2016

Akční plán 2016 – 2018 ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v ČR 2012 – 2020 (dále jen „Akční plán“) je předkládán do vlády jako materiál popisující pro uvedené období implementaci dokumentu Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR (dále jen „Koncepce“, viz příloha č. 1), která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 30 z 11. ledna 2012. Součástí Koncepce je Akční plán na období 2012 – 2013. V období realizace tohoto Akčního plánu došlo k minimalizaci personálního zabezpečení místní Agendy 21 (dále jen „MA21“) i významu udržitelného rozvoje v ČR. Proto v uvedeném období nebyl Akční plán aktualizován. Po politické změně v roce 2014 byl v ČR posílen princip udržitelného rozvoje jako průřezový aspekt politiky státu, a v důsledku toho zahájena meziresortní spolupráce na novém dokumentu – Akčním plánu ke Koncepci pro období 2016 – 2018. Součástí předloženého dokumentu je i vyhodnocení implementace Koncepce, realizace Akčního plánu v období 2012 – 2015 (týkají se podpory MA21 na národní úrovni – viz přílohy č. 2 a 3) a statistická data realizace MA21 v municipalitách ve sledovaném období (viz příloha č. 4).

Související soubory