4/16 Nař. vl. o finančních limitech pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek; T: 18.1.2016

V předkládaném návrhu nařízení vlády se provádí implementace evropských předpisů z oblasti zadávání veřejných zakázek. Jelikož bude výše finančních limitů pravidelně měněna, byla tato problematika vyčleněna do prováděcího předpisu.

Předpokládané hodnoty veřejných zakázek se porovnávají s finančními limity stanovenými v předkládaném návrhu nařízení vlády. Pokud je předpokládaná hodnota veřejné zakázky rovna nebo vyšší než příslušné finanční limity podle tohoto nařízení vlády, pak se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku. Nadlimitní veřejná zakázka je stěžejním pojmem užívaným v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Toto označení znamená, že se jedná o veřejnou zakázku, jejíž zadávání je regulováno, byť jen nepřímo, evropským a dokonce i mezinárodním právem.

Související soubory