38/16 Politika ochrany klimatu v České republice; T: 24.2.2016

Předkládaná Politika představuje novou strategii České republiky v oblasti ochrany klimatu do roku 2030. Zároveň představuje výhled rozvoje nízkouhlíkového hospodářství do roku 2050 v návaznosti na rozhodnutí konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 1/CP.16, Pařížskou smlouvu čl. 4, odst. 19 a v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu. Předkládaná strategie je rovněž v souladu s Plánem přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 uveřejněné Evropskou komisí v roce 2011.

Politika je v souladu se Státní politikou životního prostředí a je úzce provázána s novou Státní energetickou koncepcí, která byla klíčovým vstupem pro její zpracování. Politika dále vychází z celé řady dílčích sektorových strategií a akčních plánů. Ve spolupráci s jednotlivými resorty byla v rámci meziresortní pracovní skupiny pro otázky ochrany klimatu definována zásadní mitigační opatření s největším potenciálem pro snižování emisí skleníkových plynů v jednotlivých sektorech (energetika, průmysl, doprava, zemědělství a lesnictví, konečná spotřeba, odpady, průřezová opatření).

Související soubory