37/14 Nař. vl. formulář dokladu o původu některých druhů lihu; T: 25.4.2014

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 31.10.2013 ukončení mimořádného opatření čj. MZDR 33888/2012. Tímto nařízením bylo provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby zakázáno nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě konečnému spotřebiteli, jakož i vývoz a distribuce mimo území České republiky lihovin o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a konzumního lihu, které byly vyrobeny po 31.12.2011, pokud nebyly ve všech fázích uvádění do oběhu provázeny dokladem o původu lihoviny ve smyslu nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Navrhuje se zrušit nařízení vlády č. 317/2012 Sb., neboť již svůj účel splnilo a v kritických chvílích rozlišilo lihoviny vyrobené legálně a lihoviny vyrobené nelegálně, které nebylo vzhledem k požadavkům na prokázání jejich původu možné uvést na trh. V kontextu přijatých opatření legislativního a nelegislativního charakteru lze konstatovat, že hlavní cíl nařízení vlády byl těmito nástroji plně nahrazen.

Návrh na zrušení nařízení vlády nepředpokládá zvýšení finančních dopadů na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty a nebude mít negativní vliv na podnikatelské prostředí. Naopak zrušením povinnosti vystavovat doklady o původu lihoviny ve všech fázích uvádění do oběhu dojde k odstranění velké administrativní zátěže provozovatelů potravinářských podniků a rovněž ekonomické zátěže na tyto provozovatele.

Související soubory