37/10 Účelové podpory velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace; T: 25.2.2010

Vládě jsou předkládány projekty dvou druhů. Za prvé ty, které jsou obsažené v ESFRI Roadmap (BBMRI, LINDAT/CLARIN, CESSDA, CzeCOS/ICOS, CzechGeo/EPOS, ESS, ESS – survey), a za druhé projekty, které reflektují nutnost zajištění kontinuity financování existujících velkých infrastruktur, dosud podporovaných podle končících schémat financování (Reaktory v Řeži, CESNET, CzechPolar, PALS, CZERA) a jejichž financování je nutné od konce roku 2010 nadále zajistit. Mnohé další se prozatím nenavrhuji, protože jejich finanční zabezpečeni je zabezpečeno do konce 2011 (nebo i déle) a budou předloženy v dalším období.

Každá velká infrastruktura prochází během své existence několika stádii. V tzv. přípravné fázi je projekt formulován po výzkumné, organizační, finanční i právní stránce; v konstrukční fázi je projekt konstruován, budován a dochází k ustanovení právní a organizační podoby pro fázi operační; v operační fázi poskytuje ustanovená a vybudovaná infrastruktura služby uživatelům; poslední fází existence velké infrastruktury je její uzavření a odstranění účinků působení. Délka operační fáze velké infrastruktury dosahuje až 50 i 70 let.

Všechny projekty předkládané vládě mají integrační charakter a spojují Českou republiku s Evropským výzkumným prostorem. Při práci s uchazeči o účelovou podporu formou dotace bylo dbáno na to, aby projekty a jejich realizace reflektovala koordinaci politik výzkumu jak v EVP, tak s národní politikou výzkumu. Byl kladen důraz na spolupráci s vysokými školami i na transfer znalostí a zapojení průmyslu tam, kde je to možné. Součástí návrhů projektů jsou i plány pro rozvoj lidských zdrojů ve VaV.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory