33/18 Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017; T: 18. 4. 2018

Zpráva o fungování národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017 obsahuje především informace o činnosti MMR v oblasti správy NEN v návaznosti na úkoly a opatření správy NEN, identifikační údaje provozovatele NEN, přehled a počet subjektů zapojených do rutinního provozu NEN, údaje o počtu a finančních objemech zadávaných veřejných zakázek, soutěží o návrh, uzavíraných koncesních smluv a výběrů poddodavatele, a to jak podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vazbě na použité způsoby výběru dodavatele.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/