239/10 Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě; T: 28.10.2010

Podle § 98a odst. 2 písm. g) energetického zákona má Energetický regulační úřad stanovit vyhláškou podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě a způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním dodávky plynu.

Tato problematika je v současné době řešena ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství. Tato vyhláška by měla být od 1. ledna 2011 nahrazena dvěma novými vyhláškami – vyhláškou o podmínkách připojení k plynárenské soustavě (gesce Energetický regulační úřad) a vyhláškou o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu (gesce Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Dotčenými skupinami jsou fyzické a právnické osoby, které jsou držitelem licence na přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu nebo výrobu plynu opravňující je k podnikání v odvětví plynárenství na území České republiky a dále rovněž zákazníci na území České republiky. Tyto subjekty energetický zákon označuje za účastníky trhu s plynem a přiznává jim práva a povinnosti.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory