23/08 Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru EUROFIMA

Rozvoj železniční dopravy v jednotlivých zemích Evropy vždy představoval finančně náročné programy, které byly a jsou obtížně realizovatelné na základě případně poskytnutých přímých dotací ze státního rozpočtu nebo prostředků z příslušných fondů i v ekonomicky vyspělých zemích.

Pro zajištění dostatečných finančních prostředků vznikla v roce 1956 na základě Úmluvy Evropská společnost pro financování železničních vozů (dále jen „společnost EUROFIMA“), ke které Česká republika přistoupila dnem 26. července 2002. Následně se akcionářem společnosti EUROFIMA staly České dráhy, státní organizace s podílem na jejím základním kapitálu ve výši 0,5 % a od 1. ledna 2003 pak České dráhy, a.s. (dále jen „České dráhy“), jako jejich právní nástupce. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v  § 73 opravňuje s účinností od 1. ledna 2001 Českou republiku poskytovat státní záruky jen na základě zvláštního zákona. Proto je předkládán návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA v roce 2008 ve výši 30,0 mil. EUR za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel pro osobní dopravu. Státní záruka, která má být poskytnuta, představuje veřejnou podporu a jako taková byla posouzena Komisí Evropských společenství (dále jen Komise). Komise ve věci Státní podpora N 685/2007 – Česká republika rozhodla dne 25. ledna 2008 považovat, v souladu s čl. 87 odst. 3 písm. c), oznámené opatření podpory za slučitelné se Smlouvou o založení Evropského společenství a nevznášet námitky. Model financování a státní záruky je obdobný jako v případě úvěrů poskytnutých Českým dráhám, a.s., společností EUROFIMA v roce 2003 podle zákona č. 516/2002 Sb., ve znění novely č. 399/2003 Sb., v roce 2004 podle zákona č. 668/2004 Sb., v roce 2005 podle zákona č. 358/2005 Sb., v roce 2006 podle zákona č. 180/2006 Sb. a v roce 2007 podle zákona č. 297/2007 Sb. V roce 2003 činila výše poskytnutého úvěru 15,0 mil. EUR, v letech 2004 a 2005, po navýšení podílu akcií, 45,0 mil. EUR, a v letech 2006 a 2007 30,0 mil. EUR.

 

Návrh zákona

Důvodová zpráva

Předkládací zpráva

Příloha

Vaše připomínky prosím zasílejte do 14. března 2008.                                pripominkovani@komora.cz

 

Související soubory