19/13 Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu; T: 14.2.2013

Důvodem předložení návrhu zákona je zajistit naplnění požadavků vyplývajících z právních předpisů Evropské unie a zajistit tak jejich promítnutí do českého právního řádu. Konkrétně se návrh soustředí na zajištění transpozice

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Cílem směrnice 2011/82/EU je zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Tento cíl má být dosažen v zásadě dvěma způsoby: (1) zefektivnění ukládání sankcí za porušení silničních pravidel do jiného členského státu EU u závažných porušení, a to prostřednictvím výměny informací o vozidle a jeho provozovateli mezi členskými státy, a (2) posílení zásady rovného zacházení s osobami podezřelými z porušení pravidel silničního provozu, ať už se jedná o přestupce domácí nebo zahraniční. Za tímto účelem mají být osobě podezřelé z porušení pravidel silničního provozu poskytnuty základní informace o tomto porušení v úředním jazyce jejího domovského státu.

2. Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. prosince 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.

Cílem směrnice 2012/36/EU je s ohledem na její prováděcí charakter zejm. přizpůsobení právní úpravy v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení vozidel technickému pokroku v oblasti vozidel, tj. zejm. stanovením některých nových požadavků na zkušební a výcviková vozidla.

Dopad nové právní úpravy na podnikatelské prostředí lze očekávat v souvislosti s nutností obměny vozového parku provozovatelů autoškol. Jelikož u nejnákladnějších výcvikových vozidel, kde jsou požadavky zvýšeny, tedy motocyklů ve skupině A, bude využito 5tiletého přechodného období, bude se nutnost jejich pořízení v zásadě krýt s běžnou životností výcvikových vozidel a zvýšené náklady tak nepřinese.

Související soubory