180/15 NV kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 5631991 Sb., o účetnictví; T: 22.9.2015

Předloženým návrhem se upravuje neuspokojivý stav, kdy některým účetním jednotkám bylo umožněno postupovat v souladu s již zrušeným právním předpisem. Předkládaná úprava reflektuje společenskou poptávku po jednoduchém účetnictví, zejména ze strany velmi malých účetních jednotek, které nejsou primárně založeny za účelem podnikání a které vykonávají převážně společensky prospěšnou činnost. Nicméně jsou natolik malé a nedisponují dostatečnými vlastními kapacitami, které by jim umožňovaly vedení podvojného účetnictví či by toto vedení pro ně bylo finančně a administrativně náročné. Navrhovaný rozsah jednoduchého účetnictví je pro potřeby těchto účetních jednotek a požadavky na vykazování jejich finanční situace zcela postačující a neklade na ně další administrativní a finanční nároky. V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku vznikla od 1. ledna 2014 u dotčených účetních jednotek (a zároveň u spolků vzniklých do 1. ledna 2014) také určitá právní nejistota spočívající v tom, zda jak stávající, tak nově vzniklé účetní jednotky výše uvedeného charakteru mohou i nadále vést jednoduchého účetnictví, resp. zda mohou nově vzniklé účetní jednotky jednoduché účetnictví začít používat. Problematika nové úpravy jednoduchého účetnictví byla velmi podrobně diskutována nejen v rámci pracovní skupiny pro účetnictví při Ministerstvu financí, ale byla také předmětem podrobné diskuse na úrovni Národní účetní rady (složené ze zástupců Komory auditorů České republiky, Komory daňových poradců České republiky, Svazu účetních a Vysoké školy ekonomické v Praze) s tím, že byl přijat konsenzus o znovuzavedení jednoduchého účetnictví. Problematika právní „obnovy“ jednoduchého účetnictví byla také řešena se zástupci dotčených účetních jednotek a má jejich podporu. Aby bylo docíleno vyšší právní jistoty nejen u dotčených účetních jednotek, ale též u správců daní, navrhuje se znovu zavést možnost vedení jednoduchého účetnictví některými, přesně specifikovanými účetními jednotkami při splnění určitých kritérií. Znovuzavedením jednoduchého účetnictví, při současném zrušení stávajícího § 38a, bude vedení jednoduchého účetnictví opět plně v souladu s právním řádem.

Jednoduché účetnictví není založeno na akruálním principu, ale na toku peněžních prostředků. V jednoduchém účetnictví se účtuje pouze o pohybech peněžních prostředků – příjmech a výdajích. Účetní knihy jednoduchého účetnictví jsou specifikovány v návrhu vyhlášky. Jedná se zejména o peněžní deník, knihu pohledávek a závazků a o pomocnou knihu ostatních složek majetku. Všechny knihy mohou, avšak nemusí, mít elektronickou podobu. Výstupem z jednoduchého účetnictví je přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích. Tyto přehledy poskytují věrný a poctivý obraz o stavu majetku a závazcích účetní jednotky a jsou zejména podkladem pro zjištění základu daně z příjmů.

Související soubory