177/15 Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi; T: 8.9.2015

Návrh reaguje na problematickou část ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“) týkající se „podmínky souhlasu obce“ v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele užívajícího ubytovací zařízení. Předmětná úprava, která je fakticky účinná od května 2015, byla přijata s cílem omezit tzv. „podnikání s chudobou“ a konstruuje situaci, kdy je rozhodnutí o individuálním právu jednotlivce na hmotné zabezpečení, uskutečňované orgány pomoci v hmotné nouzi v rámci výkonu státní správy, podmíněno souhlasem obce v rámci výkonu samostatné působnosti. Daná skutečnost působí nejen zásadní aplikační problémy v oblasti správního práva, ale vyvolává odůvodněné obavy týkající se možného rozporu této úpravy s Ústavou ČR. Úprava je kusá, jak z hmotněprávního, tak i z procesně právního hlediska, chybí kritéria udělení či neudělení souhlasu, není upraven postup za účelem ochrany osobních údajů.

Související soubory