162/13 Nař. vl. o návykových látkách v krevním vzorku řidiče; T: 26.11.2013

Navrhovaná právní úprava se dotýká všech řidičů ve smyslu § 2 písm. d) zákona o silničním provozu, přímo pak těch, kteří užívají či užijí návykové látky. Zefektivnění přestupkového řízení a vymahatelnosti práva by mělo odradit uživatele návykových látek od řízení pod vlivem těchto látek, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Navrhovaná úprava se výrazněji dotýká znalců z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, kterým odpadne jedna z jejich agend – vypracovávání znaleckých posudků na posouzení, zda byl řidič v době řízení pod vlivem návykové látky. Pole působnosti znalců z odvětví psychiatrie je však velmi široké a tato agenda představuje pouze jeho malou část, její nevykonávání by tudíž nemělo mít výraznější ekonomický dopad na tyto subjekty.

Dotčenými subjekty jsou rovněž obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které budou nařízení vlády v praxi aplikovat. Očekává se snížení jejich administrativní zátěže, jež byla spojena se zadáváním znaleckých posudků, jejich uchováváním a archivací.

Související soubory