158/14 Návrh zákona o biocidních přípravcích; T: 8.10.2014

Cílem návrhu zákona je provést adaptaci nařízení o biocidech do vnitrostátního právního řádu a stanovit zejména postavení orgánů státní správy, působnost správních orgánů při výkonu státní správy podle nařízení a sankce za porušení povinností stanovených nařízením.

V rámci přechodného období, které bude platné pro některé typy přípravků až do roku 2024 musí být stanoveny některé povinnosti pro podnikající fyzické a právnické osoby na národní úrovni. Navrhovanou právní úpravou bude rovněž dotčena struktura a výše správních poplatků za podání žádostí o povolení k uvedení biocidních přípravků na trh, schválení účinných látek apod. Tato úprava je navržena s ohledem na doporučení EU, kterým se stanovuje harmonizovaná struktura poplatků a jejich relativní výše.

Související soubory