158/09 NV-požadavky na pohonné hmoty; T: 10.9.2009

Vydáním nové vyhlášky, dojde k naplnění zákonného zmocnění pro vydání vyhlášky obsažené v zákoně č. 311/2006 Sb., a zároveň tím bude zajištěna transpozice směrnice 2009/30/ES do českého právního řádu: Naplnění zmocňovacího ustanovení § 11 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, jehož obsahem je vydání vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) k provedení § 3 odst. 2, § 4 odst. 1, § 5 odst. 6 a § 7 odst. 3 tohoto zákona.

Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS, (dále jen „směrnice 2009/30/ES“), do českého právního řádu (jedná se o částečnou transpozici – transponovány jsou ty části směrnice, které se týkají jakosti benzinu a motorové nafty, jejího sledování a monitorování).
 

Předkládací zpráva

Materiál

PŘIPOMÍNKY HK ČR

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.