154/16 Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní; T: 22.8.2016

Navrženou novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní se doplňuje nový oddíl zákona, kterým se zavádí povinná automatická výměna zpráv podle jednotlivých zemí.

Zavádí se nový okruh automaticky vyměňovaných informací, a sice informace oznamované nadnárodními skupinami podniků. Tyto skupiny budou sestavovat a dávat k dispozici zprávu podle zemí, která bude obsahovat informace relevantní pro posouzení správného rozdělení základu daně mezi jednotlivé státy a jurisdikce. Zpráva podle zemí se podává na standardizovaném formuláři, který se dělí na tři části. V první části jsou uvedeny agregátní finanční údaje za tuto skupinu jako celek, rozdělené podle jednotlivých států a jurisdikcí. V druhé části jsou pak uvedeny údaje o tom, ve kterých státech nebo jurisdikcích vyvíjí činnost jednotlivé členské entity této skupiny a charakter této činnosti.

Důvodem pro zavedení tohoto nového výkazu mezi členskými státy je zájem Evropské unie na zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Proto se snaží zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž mezi nadnárodními skupinami podniků z Evropské unie a nadnárodními skupinami podniků ze třetích zemí, které ale prostřednictvím svých entit vyvíjejí činnost v Evropské unii. Povinnost podávání zpráv podle jednotlivých zemí by se tudíž měla vztahovat jak na skupiny, jejichž nejvyšší entita se nachází v Evropské unii, tak na ty skupiny, které jsou řízeny z třetích států.

Související soubory