147/13 Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů; T: 13.11.2013

Cílem předkládaného návrhu zákona je zejména adaptace na nařízení Komise (EU) č. 389/2013, o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011, které vstoupilo v platnost dne 3. května 2013. Na základě tohoto nařízení dochází od roku 2013 ke změnám pravidel v procesu obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. V rámci těchto změn dané nařízení nově ukládá členským státům zajistit, aby provozovatelé mohli vracet neoprávněně obdržené bezplatné povolenky na alokační účet EU na základě změny alokační tabulky členského státu, kterou byl nadměrný příděl povolenek pro určitého provozovatele opraven, a požadavku příslušného orgánu členského státu na vrácení povolenek přidělených navíc. Jedná se o případy, kdy provozovatel včas neoznámil podstatnou změnu v provozu zařízení a nepředal ověřené údaje o emisích, a v důsledku toho mu bylo přiděleno a následně správcem rejstříku vydáno větší množství bezplatných povolenek, než na kolik má nárok. Proto je v předkládaném návrhu novely provozovatelům zařízení pro tyto případy stanovena povinnost vrátit neoprávněně vydané povolenky na alokační účet EU a současně je stanovena sankce za porušení této povinnosti.

Dále se navrhovanou novelou zákona zrušuje povinnost ověřovatelů emisí skleníkových plynů získat pro výkon své činnosti vedle akreditace od Českého institutu pro akreditaci též autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových plynů vydávanou MŽP na základě § 32 a 33 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Navržená změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívá ve zrušení poplatku za změnu povolení k emisím skleníkových plynů ve výši 3 000 Kč. Tento poplatek, na rozdíl od jednorázového poplatku za vydání povolení k emisím skleníkových plynů ve výši 10 000 Kč, znamená neadekvátní náklady vzhledem k tomu, že provozovatel může potřebovat změnit povolení i několikrát ročně.

Související soubory