118/18 Zpráva o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020; T: 6.11.2018

Na období po roce 2020 bude připravena nová Národní politika výzkumu, vývoje a inovací.

Důvody výše uvedeného postupu:

  • platnost stávající NP VaVaI 2016 – 2020 je usnesením vlády 135/2016 stanovena do konce roku 2020,
  • z důvodu zachování schopnosti vyhodnocení stávající NP VaVaI 2016 – 2020 není žádoucí, aby se zásadně měnila před koncem své platnosti. Čím častěji se mění NP VaVaI, tím více klesá schopnost objektivního vyhodnocení plnění jejích opatření,
  • s výjimkou strategického cíle 1, jehož hlavní náplní bylo zřídit nové ministerstvo pro vědu a výzkum, zůstanou strategické cíle 2 až 5 nadále aktuální až do roku 2020.

Ze Zprávy mj. vyplývá, že jedno opatření bylo splněno, většina opatření je plněna průběžně, jedno opatření nebylo splněno. Vzhledem ke krátkému času od schválení NP VaVaI se však účinek řady opatření nemohl ještě projevit změnou statistických ukazatelů. Z důvodu zachování kontinuity je třeba v plnění opatření pokračovat do konce platnosti NP VaVaI, tedy do konce roku 2020. U některých opatření však vzešla potřeba modifikace nástroje k jejich plnění. S tím souvisí sloučení některých opatření do jednoho či naopak rozdělení jednoho původního opatření na dvě samostatná.

Soubory